REGULAMIN UCZESTNICTWA W WIRTUALNYM

„14 Forum Gospodarczym TIME”

7 – 8 marca 2022

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin stanowi podstawę organizacji 14 Forum Gospodarczego TIME w formule on-line z wykorzystaniem sieci Internet pt.: „WYZWANIA ZIELONEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ”, która odbędzie poprzez aplikację dostępną na stronie www.fgtime.pl w dniach 7-8 marca 2022 r. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie.

§ 2 Definicje

1.       Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

Forum                  Konferencja pt. „WYZWANIA ZIELONEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ”

KIGEiT                  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Organizator       KIGEiT, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

Regulamin          niniejszy regulamin

RODO                   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Uczestnik           osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Konferencji

§ 3 Warunki uczestnictwa

1.       Udział w Forum dla wszystkich Uczestników jest nieodpłatny.

2.       Warunkiem uczestnictwa w Forum jest zarejestrowanie się w systemie na stronie www.fgtime.pl oraz wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Forum.

3.       Zgłoszenie nie upoważnia do prowadzenia przez Uczestnika jakiejkolwiek działalności reklamowej lub marketingowej w czasie przebiegu Forum.

4.       Rejestracja na stronie internetowej fgtime.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w procesie rejestracji oraz innych danych ujawnionych w trakcie Forum oraz wizerunku. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem oraz innymi przepisami porządkowymi dotyczącymi Forum.

5.       Uczestnik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.

6.       Uczestnik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

7.       Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, jeśli Organizator zweryfikuje Uczestnika negatywnie może odmówić mu udziału w Forum bez podania przyczyny.

8.       Liczba miejsc bezpłatnego udziału w Forum jest ograniczona.

§4 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1.         Podczas Forum Organizator może fotografować oraz rejestrować przebieg konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu  (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w konferencji  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie, wykorzystywanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2.         Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Forum lub innej zarządzanej przez Organizatora i współorganizatora i partnerów Forum oraz wykorzystane w materiałach  promocyjnych dotyczącej Forum, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń  (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi.

§5 Odpowiedzialność Organizatora

1.       Organizator ustala plan Forum oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Forum, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

2.       Zmiany w programie Forum, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Forum w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

4.       W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w wyniku działania „siły wyższej” podmiotom zgłaszającym nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w Forum.

5.       Organizator ma prawo do  usunięcia Uczestnika, który w toku Forum zakłóca jej przebieg.

6.       Forum on-line odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania (systemu informatycznego) do bezpośredniego porozumiewania się na odległość z uwzględnieniem przekazu audio-wideo w czasie rzeczywistym. Organizator udostępnia w ramach oprogramowania panele dyskusyjne, stosika oraz prezentacje, a także inne wydarzenia objęte programem Forum.

7.       Do współpracy z systemem informatycznym Forum niezbędna jest  przeglądarka Firefox lub Chrome w wersjach najnowszych na dzień, w którym odbywa się Forum.

8.       Organizator nie odpowiada za problemy z dostępem do systemu informatycznego Forum, w tym w przypadku stosowania przez Uczestnika oprogramowania nie spełniającego wymogów określonych w §5 ust. 7.

9.       Organizator zapewnia wsparcie techniczne w zakresie wykorzystywanego oprogramowania pod adresem poczty elektronicznej rejestracja@14.fgtime.pl.

10.   Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Forum będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

§6 Odpowiedzialność Uczestnika

1.    Uczestnik zobowiązuje się zastosować do wymagań niniejszego Regulaminu.

2.    Uczestnik jest zobowiązany do weryfikacji poprawności działania oprogramowania na własnych urządzeniach nie później niż na 3 dni przed terminem Forum on-line oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń lub zapytań dotyczących zagadnień technicznych na adres mailowy określony w §5 ust. 9.

§7  Ochrona danych

1.       Administratorem danych osobowych jest KIGEiT ora RTCLab. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO oraz informuje, że dane osobowe Uczestników pozyskane w procesie rejestracji, rozliczeń bądź w trakcie Forum są przetwarzana na podstawie uzyskanej zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionym interesem Organizatora, wynikającym z obowiązku organizacji Forum, z zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Organizator oświadcza, że do przetwarzania danych stosuje środki ich zabezpieczenia zgodne z art. 32 RODO. Organizator informuje, że otrzymane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w organizacji Konferencji, w tym firmom przygotowującym materiały niezbędne do jej organizacji. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z rejestracji w systemie informatycznym Konferencji powiększonego o okres jednego roku. Uczestnikom oraz Podmiotom zgłaszającym przysługuje prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i  niezbędne do uczestnictwa w Forum.

2.         Dokonując rejestracji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Forum, w tym stworzenia listy Uczestników.

3.         Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawy oraz żądanie usunięcia jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest uzasadnione obowiązkiem prawnym w zakresie obrony mienia Administratora.

§8  Własność intelektualna

1.         Prawa do tytułu i programu Forum, w tym strony www, układu, logo, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywanych do promocji konferencji jak i prezentacji przysługują Organizatorowi  albo osobie trzeciej (jeśli zostało to oznaczone) i są prawnie chronione.

2.         Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw.

§9 Postanowienia końcowe

1.       Uczestnik jest uprawniony do złożenia  reklamacji,  w  przypadku  gdy  Organizator  nie  wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2.       Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres rejestracja@14.fgtime.pl.

3.       Reklamacja  musi  obejmować  w  szczególności  szczegółowy opis  problemu  będącego  podstawą reklamacji pozwalający odnieść się do tego problemu oraz dane kontaktowe Uczestnik zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

4.       Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w powyższym terminie, Organizator powiadamia  w  tym  terminie  Uczestnik  w formie dokumentowej  o  przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.       Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w ust. 3, wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

6.       Organizator nie rozpatruje reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

7.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

8.       Każdy nowy regulamin obowiązuje osoby, które nie zapisały się jeszcze na konferencję lub zaakceptowały jej nowy Regulamin.

9.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

10.   Organizator może zapewnić partnerom Konferencji wspierającym jej organizację warunki do promocji swojej oferty.

11.   Organizator oświadcza, że w toku Konferencji on-line nie będą udostępniane dane o charakterze bezprawnym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

I.      W związku z prowadzonymi przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą przy ul. Stępińskiej 22/30 w Warszawie (kod pocztowy 00-739) (dalej jako „KIGEiT”) działaniami związanymi organizacją konferencji pt.: „Gospodarka UE 2030”, w tym z działaniami uzasadnionymi obowiązkiem prawnym w zakresie obrony mienia Administratora, na zasadzie art. 16 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych oraz działaniami promocyjnymi Instytutu  niniejszym oświadczam, co następuje:

1)    stosownie do art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę, aby mój wizerunek, bez podania imienia i nazwiska, był rozpowszechniany przez KIGEiT w całości do celów realizacji działań promocyjnych KIGEiT;

2)    wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KIGEIT moich danych osobowych dla celów opisanych powyżej w zakresie: wizerunku, imienia i nazwiska oraz nagrania video obrazu i głosu.

II.     W związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przyjmuję do wiadomości, że:

1)         KIGEiT jest Administratorem danych osobowych;

2)         z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail kigeit@kigeit.org.pl

3)         podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora są działania promocyjne.

4)         dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez KIGEiT działań, o którym mowa w pkt I. powyżej;

5)         dane osobowe zostaną przekazane nieoznaczonemu kręgowi odbiorców informacji internetowych i/lub prasowych;

6)         dane osobowe będą udostępnione publicznie, a przez to dostępne na terytorium państwa trzeciego oraz dostępne dla organizacji międzynarodowej;

7)       dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez Instytut ww. Forum, obowiązków sprawozdawczych z nią związanych oraz wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym;

8)         podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy; osoba nie jest zobowiązana do ich podania; niepodanie danych będzie skutkowało barakiem możliwości udziału w Forum, o której mowa w pkt I; dane nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu, ani profilowaniu przez Administratora;

9)         osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, zaś i usunięcia jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest uzasadnione obowiązkiem prawnym w zakresie ochrony mienia Administratora

10)     osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgody, o których mowa powyżej, zostały udzielone nieodpłatnie.