GOSPODARKA EU 2030

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu podsumowanie merytorycznych dyskusji oraz wnioski końcowe wypracowane podczas  kolejnej-  już 13-ej – , edycji Forum Gospodarczego TIME. Odbyło się ono w dniach 8-11 marca 2021 roku, ze zrozumiałych powodów  w formule konferencji on-line. Celem organizatorów oraz Rady Programowej Forum była integracja wysiłków krajowych i zagranicznych organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospo­darczych oraz regulatorów wokół ustanowienia cyfrowego ładu gospodarczego UE – „Europa 2030”. W minionym roku europejskie organizacje biznesowe wielokrotnie interweniowały i apelowały w instytucjach UE i w gronie rządów państw członkowskich UE o pilne dopasowanie ekosystemu prawnego do potrzeb rozwojowych przemysłu oraz o realizację funduszu odbudowy gospodarki UE dotkniętej pandemią wirusa Covid-19. Dlatego program 4 dni tegorocznego Forum poświęcony został w całości zagadnieniom cyfryzacji i Krajowego Planu Odbudowy (KPO), infrastruktury sieciowej, gospodarki UE 2030, przemysłu 4.0, cyfryzacji systemu finansowego oraz usług cyfrowych.

Wielkość  rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim i jego społeczności nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji wspólnotowych ram regulacyjnych. Tylko wspólne i zgodne działanie całego środowiska związanego z technologiami ICT pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań oraz umiejętnego i  efektywnego wykorzystania planu odbudowy EU.

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do organizacji 13-go FG TIME w trybie on-line. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń w kuluarach. Cyfrowe narzędzia dostępne na wirtualnej platformie FGTIME wprawdzie są bardzo innowacyjne, ale nie zastąpią fizycznego kontaktu. W tej sytuacji udostępniliśmy Państwu na stronie Forum (http://14.fgtime.pl/) wszystkie nagrania tegorocznych prezentacji, przemówień i dyskusji eksperckich. Każdy z Państwa może ponownie wysłuchać i  obejrzeć interesujące pozycje programu Forum.

Poniższe podsumowanie i wnioski są naszą autorską esencją prezentacji i dyskusji z tegorocznego  Forum.

Jednocześnie zachęcamy do aktywności i zaangażowania na rzecz rozwoju środowiska ICT, a tym samym kontynuowania budowy innowacyjnej, cyfrowej gospodarki UE. Zachęcamy do przesyłania swoich uwag, sugestii i konkluzji – również krytycznych. Niewykluczone bowiem, że nawet zmiany doraźnie oceniane jako niepotrzebne czy nawet niebezpieczne – w dłuższej perspektywie mogą posłużyć mądremu, przydatnemu i skutecznemu kształceniu i budowie gospodarki UE.

Gospodarka sieciowa, sieci 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów. XIII Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

on-line

8 - 11 Marca 2021 r.

13. Forum Gospodarcze TIME organizowane jest z inicjatywy najaktywniejszych i największych organizacji i przedsiębiorstw sektora ICT. Odbędzie się w formule on-line w dniach 8-11 marca 2021 roku. Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy.

ZAGADNIENIA FORUM

Sieci 5G

Cyberbezpieczeństwo

Suwerenność cyfrowa

Gospodarka cyfrowa

Przemysł 4.0

Transformacja energetyczna

Sztuczna inteligencja

Płatności cyfrowe

Cyfrowy rynek medialny

INFRASTRAKTURA
W nurcie sieciowym największy ciężar gatunkowy ma przestawienie polskiej energetyki na innowacyjne kierunki rozwoju…

PRZEMYSŁ
Stoi przed koniecznością wymiany technologii, z uwzględnieniem wielu nadchodzących zmian: przemysł 4.0, w podejściu regulacji…

FINANSE
Obecna zmian ustrojowa przyspiesza procesy cyfryzacji systemów finansowo-bankowych. Głównym dylematem jest konstrukcja…

USŁUGI
Budowa gospodarki o obiegu zamkniętym będzie przyspieszać cyfryzację istniejących usług oraz wygeneruje cały portfel nowych usług…

Patronat Honorowy

Partner merytoryczny

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy

Współpraca

Patronat medialny

8 - 11 Marca 2021

09:00 – 09:10Uroczyste otwarcie Forum
09:10 – 09:20Krajowy Program Odbudowy

Premier Mateusz Morawiecki – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

więcej

W 2020 rząd ogłosił zamiar uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który w założeniach ma być kompleksowym programem reform i projektów strategicznych. Jego celem ma być wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość. Zadeklarowano, że ma zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafiać do rodzimych firm oraz poprawiać jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki. Doświadczenia roku 2020 wskazują, że kluczowym zadaniem polityki społecznej powinna być dbałość o bezpieczeństwo życia oparta na większym bezpieczeństwie zatrudnienia. W związku z tym zwracamy się do rządu z poniższymi pytaniami:
1. Jaki będzie tryb ustalania listy obecnych i przyszłych nieprzewidzianych okoliczności?
2. W jaki sposób rząd planuje dopasować system edukacji i kształcenia, aby społeczeństwo było lepiej przygotowane na zmiany i ryzyka związane z przyspieszającą transformacją cyfrową gospodarki?
3. Które elementy programu odbudowy są adresowane do podniesienia bezpieczeństwa zatrudnienia?
4. W jaki sposób rząd zamierza wykorzystać główne polityki UE, na które przeznaczono środki Funduszu Odbudowy, aby zapewnić spójność europejskiej polityki zacieśniania współpracy gospodarczej z naciskiem na koopetycję z polską polityką podnoszenia konkurencyjności gospodarki?

mniej

09:20 – 09:30EDH – wsparcie dla MŚP z programu Digital Europe

Sandro D’Elia – Dyrektor Programu, DG Connect

więcej

Program pracy Komisji Europejskiej zakłada, że do roku 2024 powstanie nowy ekosystem prawny dla przemysłu cyfrowego. Poprosiliśmy gościa z DG CONNECT o przedstawienie ram prawnych, do których powinien przygotowywać się przemysł przyszłości. W jaki sposób KE będzie realizować polityki konwergencji geograficznej, włączania rynkowego i podnoszenia konkurencyjności gospodarki UE. Dotychczasowa polityka podnoszenia konkurencyjności prowadziła w praktyce do utrudnień w nawiązywaniu ściślejszej współpracy pomiędzy firmami UE i integracji rynków Unii. Polityki państw członkowskich uwypuklały sprzeczności interesów wewnątrz UE, natomiast w minimalnym stopniu odpowiadały na problem wzmacniania konkurencyjności wobec głównych konkurentów z krajów trzecich. W szczególności interesuje nas, na czym konkretnie polegać ma nowa polityka wzmacniania konkurencyjności, która w praktyce będzie nas kierować w kierunku współpracy i konwergencji geograficznej regionów.

mniej

09:30 – 09:40Powszechny dostęp do wysokiej jakości łączności, przyspieszającej osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Stephen Bereaux – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji, ITU

09:40 – 10:10Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie

Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT

więcej

Prezentacja będzie kontynuacją wystąpienia na FG TIME w roku 2020, która poświęcona była przyczynom i konsekwencjom przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu. Będzie zawierała propozycje modernizacji i przyspieszenia programu cyfryzacji gospodarki. Szczególna uwaga będzie skupiona na uzasadnieniu potrzeby powszechnego i głębszego zrozumienia istoty nowego ustroju gospodarczego związanego z pojęciem zrównoważonej gospodarki sieciowej o obiegu zamkniętym. Będzie propozycją deklaracji wizji przemysłu cyfrowego Polski 2030.

mniej

10:10 – 11:20Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0

Moderator: Ireneusz Piecuch – Senior Partner i Współzałożyciel DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy SKA , Kancelaria Prawna DGTL
Zaproszeni:
Maciej Witucki – Prezes Zarządu, Konfederacja Lewiatan
Andrzej Arendarski – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
Andrzej Malinowski – Prezydent, Pracodawcy RP
Krzysztof Szubert – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej, KPRM

więcej

W dyskusji uczestnicy panelu odniosą się do tematów prezentacji inauguracyjnych. Podzielą się ze słuchaczami swą wiedzą na temat trudności wdrażania do praktyki gospodarczej regulacji w różnych regionach, skupiając się na specyfice polskich uwarunkowań. Wskażą niebezpieczeństwa nieoczekiwanych efektów ubocznych, które powodują nowe regulacje w praktyce. Odniosą się do zjawiska przeregulowania rynku – nadmiernych i nieadekwatnych regulacji, które hamują rozwój rynku i kreatywność przedsiębiorstw. Uczestnicy panelu będą pytani o ich poglądy na temat działań, które zmniejszą ryzyko inwestycji na rynkach UE. W jakim stopniu nowy ekosystem gospodarczy będzie zmniejszał ryzyka (prawne, hiper-konkurencji, polityczne, nowych priorytetów polityk gospodarczych) na rynku wewnętrznym UE, które hamują inwestycje i rozwój nowych modeli biznesowych? Czy nowy ekosystem gospodarczy jest odpowiedzią UE na potrzebę uruchomienia trwałych mechanizmów podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich na rynkach globalnych?

mniej

11:20 – 11:40Sektor teleinformatyczny w czasach pandemii. Szanse, zagrożenia, bariery rozwoju

Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, PIIT

więcej

Pandemia ujawniła szereg słabości współczesnej gospodarki i zmusiła do rewizji wielu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa dostaw, skuteczności ochrony przeciwepidemicznej, organizacji służby zdrowia oraz transformacji cyfrowej. Uwypukliła wartość technik i technologii cyfrowych, które w szybkim tempie pozwoliły zareagować i zmniejszyć skutki kryzysu. Przyspieszona została wirtualizacja wielu aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz administracji państwowej, co pozwoliło uniezależnić się od ograniczeń pandemicznych. Dla ekspertów, pandemia ta nie była zaskoczeniem i co ważniejsze, następna może być znacznie groźniejsza w skutkach. Kryzys nieodwracalnie zmienił rolę cyfrowej transformacji w funkcjonowaniu całej gospodarki, dlatego też sektor teleinformatyczny będzie musiał być przygotowany, aby sprostać nowym oczekiwaniom rynku po pandemii. Apelujemy o przegląd dostępnych technik i technologii cyfrowych oraz rolę sieci telekomunikacyjnych w budowie systemu prewencji oraz działań antykryzysowych. Podejmujemy dyskusję na temat zidentyfikowanych zagrożeń i barier rozwoju ujawnionych przez kryzys by podjąć odpowiednie środki zaradcze. Postulujemy opracowanie zmian systemowych, które pozwolą na rozwój teleinformatyki, innowacji oraz na takie zmiany w kształtowaniu inwestycji w sieci telekomunikacyjne, by były one przygotowane na obsługę przyspieszonej cyfryzacji wszystkich dziedzin życia gospodarczego oraz administracji państwowej, posiadały rezerwy przepustowości zdolne od obsłużenia obciążenia wielokrotnie większego od normalnego oraz zapewniając znacznie większą odporność na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu życia społecznego i gospodarczego.

mniej

11:40 – 12:55Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce

Wprowadzenie: Rafał Duczek – Partner, Kancelaria Prawna GWW
Moderator: Łukasz Dec – Redaktor, Telko.in
Zaproszeni:
Patrycja Gołos – VP Corporate Affairs CEE, Liberty Global UPC
Cezary Albrecht – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością, T-Mobile
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Wojciech Rosiak – Dyrektor Działu Regulacji, P4
Marta Brzoza – Dyrektor Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska

więcej

Po prezentacji odbędzie się dyskusja stanowiąca podsumowanie planów odbudowy i pokryzysowych zmian regulacyjnych. Europejski plan odbudowy stanowi w swej istocie postulat przyspieszenia realizacji wizji przebudowy ram regulacyjnych całości obrotu gospodarczego. Potrzebujemy krajowego programu adaptacyjnego, by usprawnić i przystosować realia rynku w Polsce do realiów Joint Research Centre (JRC) UE.

mniej

12:55 – 14:105G w Polsce i na świecie – stan wdrożenia, perspektywy rozwoju

Wprowadzenie: Frederic Pujol – Radio technologies & spectrum practice leader, IDATE DigiWorld

Moderator: Ireneusz Piecuch – Senior Partner i Współzałożyciel DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy SKA , Kancelaria Prawna DGTL
Zaproszeni:
Martin Mellor – Prezes Zarządu, Ericsson
Tonny Bao – Prezes Zarządu, Huawei
Piotr Jaworski – Członek Zarządu, Orange Polska
Thomas Riedel – Head of Samsung Networks Europe

więcej

Prezentacja będzie stanowić przegląd założeń systemowych, na których budowane są strategie inwestycyjne w sieci 5G. Autor dokona przeglądu i porównania tempa działań w poszczególnych krajach do harmonogramu rozwoju sieci 5G w Polsce. Zwróci też uwagę na perspektywy rozwoju tych sieci w kontekście obecnych przyszłych usług B2B i B2C.

mniej

14:10 – 14:20Fundusze europejskie 2021-2027

Rafał Sukiennik – Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

więcej

Przedstawiciel ministerstwa odpowiadającego m.in. za realizację POPC, przedstawi koncepcje wykorzystania w latach 2021-27 funduszy europejskich na przyspieszenie rozwoju sieci telekomunikacyjnych, cyfryzacji gospodarki i administracji.

mniej

14:20 – 14:30Fundusz szerokopasmowy i odbudowy vs. inwestycje w telekomunikacji

Agnieszka Krauzowicz – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji, KPRM

więcej

Na grudniowym posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii KPRM, omówiono plan wdrażania wizji społeczeństwa gigabitowego mającego dostęp do JRC UE. W trakcie prezentacji dowiemy się w jakim stopniu Fundusz Szerokopasmowy, umowy inwestycyjne i środki z KPO przyspieszą proces likwidacji białych plam. Dowiemy się też, w jakim stopniu proces wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej może przyspieszyć realizację tego procesu oraz jaka jest rola samorządów w tym obszarze, a w szczególności w realizacji wspomnianych umów inwestycyjnych.

mniej

14:40 – 15:45Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe

Moderator: Wojciech Dziomdziora – Radca Prawny, Nexera
Zaproszeni:
Nikodem Bończa-Tomaszewski – Prezes Zarządu, Exatel
Cezary Albrecht – Członek Zarządu, T-Mobile
Piotr Kuriata – Członek Zarządu, Play
Maciej Nowohoński – Członek Zarządu, Orange Polska
Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu, Nexera
Marta Wojciechowska – Członek Zarządu, Inea
Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia

więcej

 

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, którzy odniosą się do koncepcji wykorzystania publicznych funduszy odbudowy i rozwoju do usprawnienia oraz zdynamizowania procesów inwestycyjnych w telekomunikacji. Na tej podstawie słuchacze będą mogli sami ocenić, na ile realna jest deklaracja rządu, że do roku 2025 każda nieruchomość mieszkalna i biznesowa znajdzie się w zasięgu sieci światłowodowej świadczącej usługi dostępu do Internetu i transmisji danych.

mniej

09:00 – 09:05Otwarcie Forum
09:05 – 09:15KPO – wsparacie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności

Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

więcej

 

Zwróciliśmy się do Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z propozycją przedstawienia KPO w części dotyczącej wsparcia dla najistotniejszej części polskiej gospodarki, jaką jest sektor MŚP. W jaki sposób przewiduje się włączenie tego sektora w podwójną transformację gospodarczą (tzn. cyfrową i przejście do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – GOZ)? Jakie działania mają pomóc tej grupie w odbudowie i umocnieniu suwerenności gospodarczej i technologicznej oraz odporności na wstrząsy zewnętrzne? Czy rząd ma plan pomocy MŚP w dostosowywaniu się do wyzwań związanych z przestrzeganiem nowych przepisów i dostępem do informacji, rynków i finansów? Chodzi realizację na poziomie krajowym programów pomocy przewidzianych w „Strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”. Chcielibyśmy poznać obiecany w marcu 2020 zarys programu, który zapewniłby temu sektorowi:
• budowanie zdolności i wspieranie przejścia na zrównoważony rozwój i cyfryzację;
• zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i poprawę dostępu do rynku
• poprawę dostępu do finansowania.
Przemysł cyfrowy i rynek usług finansowych potrzebują informacji, które pozwoliłyby na przygotowanie usług spójnych z krajową implementacją wspomnianej nowej strategii dla MŚP.

mniej

09:15 – 09:45Plan wdrożenia normalizacji w MŚP

Jochen Friedrich – Head of Technical Relations, Open Forum Europe

więcej

Od 2012 roku w UE przygotowywany jest Rolling Plan for ICT Standardisation (Plan Kroczący Normalizacji Technologii Cyfrowych). W październiku 2020 Przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Planu Kroczącego (TFRP) przedstawił raport poświęcony GOZ. Raport ten informuje, że GOZ będzie tematem nowego rozdziału Planu na rok 2021. Państwa członkowskie UE poproszono o wniesienie wkładu do inicjatyw regulacyjnych i politycznych w państwach członkowskich UE. Organizacje zrzeszające MŚP i zainteresowane strony społeczne były poproszone o przedstawienie propozycji. Poprosiliśmy przedstawiciela Grupy Zadaniowej ds. Planu Kroczącego o prezentację na temat Planu i jego wpływu na tempo wdrażania Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP.

mniej

9:45 – 10:00AI – technologie ogólnego przeznaczenia

Cecilia Bonefeld-Dahl – Dyrektor Generalna, Digital Europe

więcej

W 2018 roku Komisja Europejska powołała wysokopoziomową grupę ekspertów ds. sztucznej inteligencji AI HLEG. Od czasu powołania, zespół przygotował 4 raporty dot. AI. Jego rekomendacje miały istotny wpływ na dokumenty programowe KE oraz państw członkowskich. W pierwszym kwartale 2021 spodziewana jest aktualizacja Skoordynowanego Planu Rozwoju Sztucznej Inteligencji. Poprosiliśmy przedstawiciela AI HLEG o przedstawienie aktualnego planu działań, jego wpływu na działania krajów członkowskich oraz zasad koordynacji, które pozwolą uniknąć powielania prac oraz wykorzystają efekt synergii wynikającej ze współpracy państw członkowskich UE

mniej

10:00 – 10:10Kierunki rozwoju normalizacji w Przemyśle 4.0. Jak normalizacja może wspomagać MŚP?

Teresa Sosnowska – Zastępca Prezesa ds. Normalizacji, Polski Komitet Normalizacyjny

10:10 – 10:20Polska w programie Horyzont Europa

Agnieszka Ratajczak – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, NCBR

10:20 – 11:00Polski przemysł w roku 2030

Andrzej Soldaty, Polska Platforma Przyszłości

więcej

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (PPP) została powołana w celu świadczenia usług doradczych przedsiębiorstwom produkcyjnym. PPP stara się wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Fundacja ma wizję polskiego przemysłu w roku 2030 wyprowadzoną z dokumentów programowych UE ukształtowanych przez wizję Europy 4.0 w roku 2050. Poprosiliśmy architekta i pierwszego prezesa Fundacji o przedstawienie wizji przemysłu 4.0 w Polsce w roku 2030

mniej

11:00 – 12:00Implementacja transformacji cyfrowej

Moderator: Martin Pioch – Senior Manager European Affairs, ZVEI
Zaproszeni:
Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu, Schneider Electric Polska
Jürgen Sturm – Chairmen of Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI)
Xawery Konarski – Wiceprezes Zarządu, PIIT
Horst Heinol-Heikkinen – CEO Asentics, Deputy Chairman of Industrial Digital Twin Association

więcej

W ramach panelu dyskusja będzie toczyć się wokół tematów które można nazwać łącznie europejską drogą rozwoju przemysłu przyszłości, cyfryzacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowie bliźniaków cyfrowych oraz przechodzenia na gospodarkę opartą na danych i szeroko korzystającą z rozwiązań chmurowych.

mniej

12:00 – 13:10Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki

Wprowadzenie: Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Industries
Moderator: Jarosław Tworóg – Wiceprezes Zarządu, KIGEiT
Zaproszeni:
Marek Szymankiewicz – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, Enea Operator
Grzegorz Bojar – Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, PSE
Tomasz Podgajniak – Prezes Zarządu, Enerco
Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Atende Industries
Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu, PGE

więcej

KIGEiT w ciągu minionej dekady bardzo wiele czasu poświęciła sprawie cyfryzacji systemów elektroenergetycznych. Sformułowane w latach 2012-15 prognozy dotyczące kierunku i skutków transformacji cyfrowej tych sieci sprawdziły się w całości. To upoważnia środowisko polskiego przemysłu cyfrowego do ponownego podjęcia tematu cyfryzacji i integracji sieci infrastrukturalnych. Celem prezentacji będzie omówienie koniecznych zmian w prawie energetycznym i strategii modernizacji sektora energetyki, by była ona spójna z sieciowym i rozproszonym kierunkiem rozwoju przemysłu. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli firm energetycznych i cyfrowych, by omówić możliwości szybkiego ustanowienia form ściślejszej współpracy, która pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał przemysłu cyfrowego i odrobić zapóźnienie technologiczne spowodowane dekadą zastoju w rozwoju technicznym i technologicznym oraz cyfrowym polskiej energetyki.

mniej

13:10 – 14:20Gospodarka Wodorowa – szanse i zagrożenia

Wprowadzenie: Wojciech Kamieniecki – Dyrektor, NCBiR
Moderator: Marcin Bochenek – Dyrektor Działu Marketingu Strategicznego, NCBiR
Zaproszeni:
Prof. Tomasz Szejner – Doradca Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Wojciech Kamieniecki – Dyrektor, NCBiR
Cezary Godziuk – Prezes Zarządu, Lotos Asfalt

więcej

Istotą obecnego etapu rozwoju gospodarki wodorowej jest komercjalizacja i upowszechnienie technologii elektrolizy wody jako technologii bezemisyjnej produkcji wodoru dla potrzeb przemysłowych i transportowych. Nieuchronny spadek kosztów energii elektrycznej z OZE oznacza konieczność wyposażenia współczesnych systemów elektroenergetycznych w technologię długoterminowego/sezonowego magazynowania energii. Przedstawiciel NCBR zaprezentuje uczestnikom forum możliwości skorzystania ze wsparcie NCBR w zakresie rozwoju technologii gospodarki wodorowej.

mniej

14:20 – 15:40Technologie operacyjne przemysłu 4.0

Moderator: Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
Zaproszeni:
Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu, Phoenix Systems
Marek Gondzio – Prezes Zarządu, Globema
Małgorzata Darowska – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, Ministerstwo Infrastruktury
Ewa Mikos – Przewodnicząca Komisji Cyfryzacji I4.0, Development Manager, Siemens

więcej

Rozwój technologii transakcyjnych wymaga budowy odpowiedniego środowiska regulacyjnego i skali prowadzonej działalności. Celem dyskusji jest określenie kiedy i w jakim stopniu będzie możliwe wykorzystanie potencjału tkwiącego w technologiach transakcyjnych do poprawy konkurencyjności MŚP stanowiących dominantę gospodarki UE.

mniej

08:50 – 09:00Otwarcie Forum
09:00 – 09:15Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu o budżet, środki unijne i prywatne
Tadeusz Kościński – Minister, Ministerstwo Finansów
09:15 – 09:30Finansowanie rozwoju technologii przemysłowych

Wojciech Kamieniecki – Dyrektor, NCBR

09:30 – 09:35Współpraca Nauka Biznes

Prof. Andrzej Sokala – JM Rektor, Uniwerystet Mikołaja Kopernika

09:45 – 10:00„PayTech Impact.EU Study: The future of open banking in Europe from the perspective of providers and customers”

Prof. Michał Polasik – profesor UMK
Dominik Sadłakowski – UMK
Natalia Tetkowska – UMK
Krzysztof Korus – DLK Legal

10:00 – 11:00PayTech Impact.EU

Moderator: prof. Michał Polasik – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof Korus – DLK Legal
Zaproszeni:
Ceu Pereira – Team leader, Retail payments at European Commission
Gijs Boudewijn – Vice-Chair Payment Systems Committee European Banking Federation
Joanna Erdman – Director, Strategic Projects, Mass/Young Customers and Transactional Banking, mBank
Arturo González Mac Dowell – President & CEO, Eurobits Technologies
Trisham Chundunsing – Senior Manager, Public Policy Payments/Financial Services at Amazon Europe
Tomasz Owczarek – Head of Sales and Strategy, Mastercard
Konrad Ślusarczyk – Senior Policy Lead, Visa Europe

11:00 – 12:10Jakie możliwości biznesowe wynikają Europejskiego Zielonego Ładu

Moderator: Olivier Blank – Director European Affairs, ZVEI
Zaproszeni:
Harry Verhaar – Signify, DG ENVI
Jochen Kreusel – ABB Power Grids
Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, NCBiR
Małgorzata Krajewska – Dyrektor Regulacji i Spraw Europejskich, Orange Polska

12:10 – 13:20Technologie jutra w sektorze finansowym – co zadecyduje o cyfrowej transformacji?

Dwa światy bankowości
Wprowadzenie: Marcin Chruściel – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Orange Polska

Moderator: Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Fundacja Digital Poland
Zaproszeni:
Robert Trętowski – Wicerezes Zarządu, KIR
Dariusz Śpiewak – Wiceprezes, PIIT
Bartłomiej Nocoń – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, ZBP
Marcin Chruściel – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych, Orange Polska
Jacek Szczepański – Wiceprezes Zarządu, Atende

więcej

Sztuczna Inteligencja, rozwiązania chmurowe, technologia blockchain, 5G LTE, a może problematyka cyberbezpieczeństwa lub modernizacji bankowego back-office zadecydują o rynkowej pozycji banków? Które z tych technologii, w jakiej proporcji i w jakiej kolejności wdrażane zagwarantują sukces – oto dylematy do rozwiązywania przez zarządy banków.

mniej

13:20 – 14:20Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0 w sektorze finansowym

Moderator: Zbigniew Grzegorzewski – Redaktor Naczelny, MarketNews24
Zaproszeni:
Justyna Wilczyńska-Baraniak – Associate Partner,EY
prof. Stanisław Kasiewicz – Szkoła Główna Handlowa
Magdalena Marucha-Jaworska – Szkoła Główna Handlowa
Monika Obiegło – Adwokat, WKB Lawyers

więcej

Sektor finansowy od lat należy do dziedzin gospodarki poddanych silnej regulacji ze strony wyspecjalizowanych organów unijnych i krajowych. Jednocześnie jest np. w Polsce sektorem bardzo nowoczesnym technologicznie i nadal zainteresowanym postępami w tym zakresie. Dlatego tak istotne są pytania o racjonalny poziom regulacji w stosunku do doświadczeń z zakresu teraźniejszych praktyk finansowych czy nowe przepisy odnoszące się do nieodległych płatności w relacji machine to machine.

mniej

14:30 – 15:40Przyszłość E-commerce

Moderator: Sławomir Cieśliński – Medien Service
Zaproszeni:

Aleksandra Dziurkowska – Radca Prawny, WKB Lawyers
Jacek Kinecki – CCO, Przelewy 24
Marcin Półchłopek – Merchant Management Director, Allegro
Agnieszka Huterska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej

Rynek e-Commerce jest niewątpliwie jednym z beneficjentów obecnej pandemii COVID-19. Ale ten stan nie oznacza, że branża nie ma problemów do rozwiązania już teraz, np. w sferze płatności, albo w przyszłości w coraz bardziej globalnej gospodarce poddanej presji wielkiej polityki.

mniej

15:40 – 16:40Cyfrowe pieniądze – szansa, rewolucja, czy zagrożenie?

Moderator: Tomasz Kibil – Dyrektor, EY
Zaproszeni:
Karolina Marzantowicz – Doradca Zarządu, A4bee
Michał Kisiel – Adiunkt w Katedrze Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Luukas K.Ilves – Head of Strategy, Guardtime
Robert Huterski – Katedra Gospodarki i Finansów Cyfrowych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

więcej

Niebywały wzrost wartości bitcoina w 2019 roku przywrócił tematyce walut cyfrowych walor poważnego ich traktowania. A ponieważ na świecie coraz więcej znaczących firm i instytucji podejmuje trud inkorporowania walut i aktywów cyfrowych do normalnego obiegu, warto w krąg nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i regulacyjnych w tym zakresie zagłębić się na poważnie.

mniej

09:00 – 09:15Otwarcie Forum
09:15 – 09:25Budowa europejskiego rynku danych

Gerd Hoppe – Ambassador for Industry in the German GAIA-X Hub and Board of Directors Member of the GAIA-X AISBL in Brussels, GAIA-X Federation
Martin Pioch – Senior Manager European Affairs, ZVEI

09:25 – 09:40Jakie korzyści dla społeczeństwa przyniesie gospodarka sieciowa?

Philippe Defraigne – CEO, Cullen International

09:40 – 10:50Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego

Moderator: Ireneusz Piecuch – Senior Partner i Współzałożyciel DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy SKA , Kancelaria Prawna DGTL
Zaproszeni:
Jacek Oko – Prezes, UKE
Witold Kołodziejski – Przewodniczący, KRRiT
Marcin Klepacki – Dyrektor Biura Dystrybucji, Telewizja Polska
Dorota Żurkowska-Bytner – Członek Zarządu, TVN Grupa Discovery
Dariusz Działkowski – Dyrektor ds. Techniki, Polsat
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, Kino Polska TV
Beata Dymacz – Dyrektor Operacyjny, Telewizja Puls

więcej

Media cyfrowe to zdecydowanie jeden z najciekawszych i najbardziej dynamicznych sektorów ICT, który najszybciej zareagował na zmiany spowodowane pandemią wirusa Covid 19 dostosowując się do potrzeb i oczekiwań konsumenta. Nowe technologie przyczyniły się do wyznaczenia nowych trendów w konsumpcji kanałów i treści telewizyjnych. Widz zdecydował co, kiedy i jak chce oglądać. Dynamiczny rozwój technologii oraz rozbudowana oferta programowa, wpłynęły na dalszy wzrostów oglądalności telewizji. Wydaje się zatem, że przyszłość sektora medialnego jest niezagrożona. Takie postrzeganie jest jednak złudne, bowiem za rozwojem branży nie nadążają zmiany w prawie oraz tradycyjne modele biznesowe. Firmy muszą uważnie śledzić i kontrolować obecną sytuację. Szybko ewoluujący i konkurencyjny rynek wymaga elastyczności oraz umiejętności dostosowania się.
Sytuację w branży komplikuje również konieczność wdrażania refarmingu oraz nowych regulacji prawnych wynikających z dyrektyw UE.
W trakcie panelu przedstawiciele największych dostawców treści medialnych w Polsce będą dyskutowali wspólnie z regulatorami jak zapewnić i ukształtować przyszłość branży medialnej. Główne zagadnienia dyskusji:
• Refarming – plan przygotowań do refarmingu, co zostało zrobione, a co jeszcze jest do zrobienia i kto za to zapłaci. Prezentacja wyników monitoringu KRRiT.
• Trendy w TV i zmiany na rynku po roku 2020 z perspektywy widza i nadawcy.
• Nowe platformy konsumpcji mediów, a regulacje prawne.
• Jak powinna wyglądać TV w Internecie – czego oczekują klienci a czego nadawcy?

mniej

10:50 – 12:00Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo

Wprowadzenie:
Darrin Jones – Zastępca Dyrektora Wykonawczego Działu Nauki i Technologii, FBI
Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK
Moderator: Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK
Zaproszeni:
Marcin Olender – Public Policy and Government Relations Manager Central and Eastern Europe, Google
Jacek Falkiewicz – Dyrektor Sprzedaży, Ericsson
Jacek Łęgiewicz – Public Affairs Director, Samsung
Michał Kanownik – Prezes Zarządu, Cyfrowa Polska
Jakub Boratyński – Head of Unit for Cybersecurity and Digital Privacy, DG CNECT

więcej

To gorący temat, bo dane stały się zasobem wielkiej wartości dla państwa, instytucji, firmy a nawet pojedynczego człowieka. Warto zauważyć, że również w ramach jednego państwa, suwerenność poszczególnych podmiotów w dysponowaniu swymi zasobami w różnych krajach jest różna. Aby lepiej podkreślić ich wagę, uprawnione jest zastosowanie parafrazy. Suwerenność cyfrowa w relacji do zbiorów danych – jak suwerenność państwa i obywateli w relacji do złóż ropy naftowej, gazu ziemnego na jego ziemi, czy też na jego terytorium.
W kontekście globalnej gospodarki opartej na danych kluczowym problemem, który wymaga rozwiązania jest zawarcie porozumienia UE-USA w sprawie jednolitego podejścia do prywatności i danych osobowych. To warunek konieczny do uzgodnienia wspólnych kryteriów w zakresie ochrony suwerenności cyfrowej wynikający z wspólnego rozumienia pojęcia cyber-zagrożenia.

mniej

12:00 – 13:15Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie

Moderator: Magdalena Wrzosek – Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii, NASK PIB
Zaproszeni:
Tomasz Chomicki – Senior Business Development Manager, Samsung
Wiesław Paluszyński – Wiceprezes, PIIT
Paweł Kostkiewicz – Kierownik Ośrodka Standaryzacji i Certyfikacji, NASK
Katarzyna Prusak-Górniak – Radca, Attache Cybernetyczny, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
Michał Jaworski – Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft
Zdzisław Nowak – Doradca Zarządu ds. Telekomunikacji i Bezpieczeństwa Sieci, KIGEiT

więcej

Rozporządzenie w sprawie certyfikacji cyberbezpieczeństwa to pierwsze prawo dotyczące rynku wewnętrznego, które odpowiada na potrzebę podniesienia poziomu bezpieczeństwa produktów, usług i procesów ICT. Stworzenie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa to przełomowy krok, który w efekcie umożliwi zniesienie barier, utrzymujących się na rynku cyfrowym. Aby to osiągnąć, konieczne jest wypracowanie harmonijnego podejścia do certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Dlatego rozporządzenie określa mechanizm ustanawiania europejskich programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz potwierdzania, że dane produkty bądź usługi spełniają określone wymogi bezpieczeństwa (tzw. poziom uzasadnienia zaufania).
Celem tych regulacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której konsument będzie mógł wybierać takie urządzenia i rozwiązania, które są przetestowane i spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa. Z kolei firmy będą mogły oszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie będą musiały ubiegać się o certyfikat w każdym kraju, w którym chciałyby oferować swoje usługi bądź produkty. Co więcej firmy, które zainwestują w cyberbezpieczeństwo, będą mogły wykorzystać ten fakt jako swoją przewagę nad konkurencją.
Czy wejście tych przepisów zmieni sytuację na rynku? Jak to się przełoży na biznes? Jakie są dobre i słabe strony ustawy? Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy ekspertów rynku oraz przedstawicieli branży ICT. Gospodarzem debaty jest NASK.

mniej

13:15 – 14:30Usługi AI w gospodarce

Wprowadzenie: Jacek Kawalec – Dyrektor Strategii, Digital Innovation Hub dih4.ai
Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Digital Poland
Łukasz Borowiecki – Prezes Zarządu, 10senses

Moderator: Piotr Mieczkowski – Dyrektor Zarządzający, Digital Poland
Zaproszeni:
Łukasz Borowiecki – Prezes Zarządu, 10senses
Jacek Kawalec – Dyrektor Strategiczny, Digital Innovation Hub dih4.ai
Bożena Leśniewska – Członek Zarządu, Orange Polska
Robert Król – Dyrektor Centrum Zastosowania Sztucznej Inteligencji, NASK
Marcin Kraska – Wiceprezes ds. badań i rozwoju. Sieć Badawcza Łukasiewicz

więcej

Samouczące się oprogramowanie AI w połączeniu z 5G jest innowacją zmieniającą paradygmaty konstrukcji urządzeń, stanowisk pracy i modeli biznesowych. Polski przemysł ma wszelkie szanse do kolejnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego i dorównania do krajów rozwiniętych w ciągu najdalej dwóch pokoleń. Warunkiem powodzenia jest uświadomienie sobie tej wielkiej szansy i podjęcia intensywnego wysiłku na rzecz realizacji tego celu. Rozwój inteligentnego oprogramowania oraz sieci 5G otwiera proces radykalnych zmian technologicznych i gospodarczo-społecznych. Ich głębokość będzie większa i bardziej doniosła niż zmiany, jakie zaszły dotychczas w czasie trzech epok rozwoju przemysłowego. Od stopnia przygotowania całości organizacji Państwa do nadchodzących zmian zależy przyszłość naszego kraju. Warunkiem koniecznym powodzenia jest uzyskanie powszechnej akceptacji dla tego kierunku rozwoju. W panelu wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy dyskutować o polityce rozwoju usług AI i sieci 5g w Polsce, pomysłach na otwarcie danych publicznych, hubach cyfrowych, programach grantowych czy projektach zgłoszonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i MFF 2021-2027

mniej

14:30 – 15:40Cyfryzacja ochrony zdrowia

Moderator: Artur Pruszko – Dyrek tor, Forum e-Zdrowie
Hans-Peter Bursig – Managing Director of ZVEI Division Medical Engineering
Zaproszeni:
Anna Goławska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Tomasz Jaworski – Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego, Microsoft
Eliza Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, PFR
Łukasz Osowski – Właściciel, Vika Life
Tomasz Staszelis – Dyrektor do Spraw Transformacji Cyfrowej, Polpharma

więcej


Cyfrowe zdrowie to szansa dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie na poprawę ich zasięgu i wydajności. Zdrowie cyfrowe ze względu na swój uniwersalny, globalny potencjał oraz skalę jest szansą na tworzenie nowych obszarów biznesowych i gospodarczych. Skuteczne wykorzystanie tej możliwości wymaga pewnych skoordynowanych działań i wdrożenia określonych ram, ekosystemu. W czasie pandemii COVID-19, zdrowie stało się ważną częścią nowych priorytetów i polityki UE oraz procesów integracji europejskiej, w tym w szczególności:
• wymiana danych pacjentów w celu zapewnienia ciągłości terapii,
• wymiana danych do badań medycznych,
• standaryzacja urządzeń i oprogramowania,
• standaryzacja procesów opiekuńczych
• integracja rynków. Jest to wzmocnione kluczową decyzją UE dotyczącą:
• Planu Odbudowy EU, w którym 20% środków przeznacza się na transformację cyfrową, w tym cyfrowe zdrowie,
• Europejską Unię Zdrowia, w której potencjał e-zdrowia ma zapewnić wysokiej jakości opiekę zdrowotną i zmniejszyć nierówności, a rozwiązania cyfrowego pomóc w zarządzaniu zdrowiem publicznym w UE w skoordynowany sposób.
Prowadzone są nowe, znaczące projekty mające na celu stworzenie podstaw nowego podejścia do opieki zdrowotnej, np.:
• wymiana informacji transgranicznych (e-recepty, streszczenie pacjenta),
• Europejska przestrzeń danych na temat zdrowia, 1 milion genomów UE, technologiczne, etyczne, prawne i społeczno-ekonomiczne podejście UE do sztucznej inteligencji i robotyki,
• certyfikacja na podstawie rozporządzenia o wyrobach medycznych,
• strategia farmaceutyczna UE,
• Projekty UE i państw członkowskich stanowią plan naprawy i odporności. Zmiany te mają miejsce w szczególności przy silnym zaangażowaniu kluczowych europejskich graczy w sektorach technologii medycznej, ICT i farmaceutycznej, które w coraz większym stopniu wykorzystują cyfrowe zdrowie.

mniej

15:40 – 16:40Potencjał inwestycyjny w gospodarce cyfrowej na przykładzie e-sportu

Wprowadzenie: Paweł Kowalczyk – Prezes Zarządu, Polska Liga Esportowa
Moderator: Radosław Wójcik – Dyrektor Komunikacji i PR, Polska Liga Esportowa
Zaproszeni:
Krzysztof Stypułkowski, Co-Founder, Fantasyexpo
Jarosław Śmietana – Ekspert, eSport
Wiktor Cegła – Head of Publishing Esports Europe, Riot Games
Tomasz Przeździecki – Head of Esports and Gaming, Grupa Cyfrowy Polsat
Jakub Paluch – Prezes Zarządu, ELIGA

more

Pandemia zmieniła trendy na rynku gier, wzmacniając pozycję i potencjał inwestycyjny e-sportu. Chociaż obecna sytuacja mocno uderzyła w obszar wydarzeń związanych ze sportem elektronicznym, zdolność branży do dostosowania się do trybu w pełni on-line pokazała potencjał i silną pozycję e-sportu. W trakcie dyskusji zaproszeni goście omówią mechanizmy mające największy wpływ na tę branżę, a także dalsze perspektywy rozwoju całego sektora.

less

PRELEGENCI

Aleksandra Musielak

Position: Konfederacja Lewiatan

Aleksandra Musielak

Konfederacja Lewiatan

Zdzisław Nowak

Position: Sferisk

Zdzisław Nowak

Sferisk

Ross Creelman

Position: ETNO

Ross Creelman

ETNO

Justyna Romanowska

Position: Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

r.pr. Justyna Romanowska – specjalista w dziedzinie dyplomacji technologicznej oraz prawie nowych technologii. Aktualnie pełni funkcję attaché ds. cyfrowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli i kieruje pracami referatu  ds. cyfryzacji. Jest również przedstawicielem Polski w ramach sieci Digital Diplomacy Networks (Digital ambassadors).

Z wykształcenia prawniczka. Absolwentka aplikacji sądowej przy SO w Warszawie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Urzędnik polskiej administracji publicznej z kilkunastoletnim stażem pracy w kraju oraz za granicą (13 lat doświadczenia w regulacji sektora cyfrowego).

Wieloletni negocjator unijny prawa nowych technologii w Brukseli. Praktyk w zakresie tworzenia regulacji unijnych oraz ich implementacji. Reprezentantka Polski w gremiach Rady UE zajmujących się cyfryzacją i nowymi technologiami, grupach tematycznych działających przy Komisji Europejskiej oraz ekspert w kraju.

Justyna Romanowska

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

r.pr. Justyna Romanowska – specjalista w dziedzinie dyplomacji technologicznej oraz...

Jerzy Kuś

Position: Vobacom

Jerzy Kuś

Vobacom

Przemysław Dęba

Position: Orange Polska

Przemysław Dęba

Orange Polska

Daniel Piechocki

Position: Orange Polska

Jest absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, Szkoły Głównej Handlowej oraz Executive MBA Akademii Koźmińskiego.

Karierę zawodową w Orange Polska rozpoczął w 2000 roku w obszarze kontrolingu. W następnych latach, obejmując stanowiska menadżerskie, rozwijał obszar planowania sieci i realizacji inwestycji, a następnie odpowiadał za rozwój platform usługowych i R&D. Od 2017 roku odpowiadał za infrastrukturę i środowisko techniczne dla fix, mobile i IT, realizując wiele kluczowych projektów, w tym zaprojektowanie i wybudowanie oddanego w ubiegłym roku Warsaw Data Hub, modernizację  istniejących Data Centers, projekt dekarbonizacji mający na celu zmniejszenie emisji CO2 i optymalizację sieci Legacy,

Obecnie jest całościowo odpowiedzialny za techniczną obsługę klientów; monitorowanie, zarządzanie, utrzymanie i optymalizację sieci; zarządzanie Partnerami Technicznymi; zapewnienie jakości środowiska technicznego; zapewnienie kompleksowej wiedzy i odpowiedniej jakości danych fizycznych i logicznych o infrastrukturze; zarządzanie zasobami i majątkiem; definiowanie wymagań i wdrażanie standardów dla procesów operacyjnych i systemów informatycznych.

Daniel Piechocki

Orange Polska

Jest absolwentem Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, Szkoły Głównej Handlowej oraz...

Lech Żak

Position: Enea

Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci Systemy Energetyczne). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na Uniwersytecie Stanforda oraz Zarządzania projektami, Washington University, USA.

Przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie, obejmując cały biznesowy obszar energetyki – od dystrybucji po wytwarzanie. Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator, a ostatnio – prezesem Enei Elektrowni Połaniec.

Uzyskał dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji.

Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki.

Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w fundacjach i stowarzyszeniach branżowych, m.in. w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, jako Prezes Oddziału Pilskiego i przewodniczący komisji ds. legislacji przy ZG SEP; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Elektrowni.

Lech Żak

Enea

Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci Systemy...

Tomasz Proć

Position: KPRM

Tomasz Proć

KPRM

Michał Piątkowski

Position: T-Mobile

„Michał Piątkowski: Radca prawny / Kierownik ds. konsumenckich w Departamencie Public Affairs i Spraw Regulacyjnych T-Mobile Polska S.A. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji oraz nowych technologii. Uczestniczył w procesie legislacyjnym wszystkich dotychczasowych nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania nowych uregulowań prawnych do procesów biznesowych. Odpowiada za prowadzenie postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UOKiK oraz Prezesa UKE. Jest aktywnym członkiem komitetów działających w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Poprzednio pracował dla Ministerstwa Łączności oraz UKE. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA Oxford Brookes University.”

Michał Piątkowski

T-Mobile

„Michał Piątkowski: Radca prawny / Kierownik ds. konsumenckich w Departamencie...

Markus Metschitzer

Position: DG FISMA European Commission

Markus joined the payments team of DG FISMA in June 2021. He started his career in the Austrian Ministry of Finance. As Financial Services Attaché, he was involved in the negotiations on PSD2 and all dossiers related to financial services for almost seven years. Before joining the European Commission, he worked in the private sector and the Single Resolution Board.

Markus Metschitzer

DG FISMA European Commission

Markus joined the payments team of DG FISMA in June...

Irina Fan

Position: Hong Kong Trade Development Council

Ms Irina Fan joined the Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) as the Director of Research in January 2022, leading the Council’s Research Department to conduct a wide range of surveys, research studies, and analysis on key trends that affect the global trade and economic environment and identifying business opportunities for Hong Kong companies in the Mainland China and international markets. Irina has over 25 years of research experience with extensive exposure to Mainland China, the Asia Pacific region and international markets. Prior to joining HKTDC, she held senior positions in the financial services and banking sector, including Head of Insurance Market Analysis at Swiss Re based in Zurich and Senior Economist at Hang Seng Bank. She started her career as an HKTDC economist, overseeing services-related research projects. Irina graduated from the University of Hong Kong with a Master of Economics degree.

Irina Fan

Hong Kong Trade Development Council

Ms Irina Fan joined the Hong Kong Trade Development Council...

Grzegorz Rabsztyn

Position: Europejski Bank Inwestycyjny

Związany z sektorem bankowym od ponad 15 lat. Od 2014 r. w strukturach Europejskiego Banku Inwestycyjnego aktywnie uczestniczył w procesach finansowania projektów w Polsce oraz krajach bałtyckich. Był zaangażowany w transakcje finansowania dla Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, banków oraz klientów korporacyjnych z różnych sektorów. Realizował operacje finansowania kredytami inwestycyjnymi, a także produktami strukturyzowanymi oferowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, takimi jak sekurytyzacje, risk sharing oraz project finance.

Jest radcą prawnym. Przed dołączeniem do EBI pracował przy licznych transakcjach finansowania i restrukturyzacji w wiodących międzynarodowych kancelariach prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom licencjata w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Odbył roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Aarhus w Danii.

Grzegorz Rabsztyn

Europejski Bank Inwestycyjny

Związany z sektorem bankowym od ponad 15 lat. Od 2014...

Michał Kępowicz

Position: Philips

Michał Kępowicz, Dyrektor ds Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare CEER,
wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.
W Philips odpowiedzialny jest za rozwijanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami.

Wcześniej zatrudniony jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia
i główny ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych UE w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Ekspert od zarządzania złożonymi projektami międzynarodowymi i negocjator programów UE.

Michał Kępowicz

Philips

Michał Kępowicz, Dyrektor ds Relacji Strategicznych i Market Access, Philips...

Andrzej Reich

Position: Fundacja Climate Strategies Poland

Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN, a następnie, w latach 1998 – 2007 w GINB, NBP, oraz 2012 – 2018 w UKNF odpowiadał za politykę regulacyjną polskiego sektora bankowego. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 do maja 2008 Wiceprzewodniczący CEBS. Od roku 2013 do 2018 był członkiem Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Andrzej Reich

Fundacja Climate Strategies Poland

Lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym. Ukończył studia...

Agnieszka Liszka Dobrowolska

Position: Fundacja Climate Strategies Poland

Doktor socjologii. Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland. Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland, liczącej ślad węglowy i budującej strategie redukcji emisji dla firm i samorządów. W Fundacji zajmuje się strategiami klimatycznymi firm i wspieraniem przemyślanego podejścia do zmian klimatu, budowaniem świadomości nt. zmian klimatu i ich spowolnienia. Członkini Rady Fundacji WWF, Rady Programowej Client Earth, Fundacji Instytut Spraw Publicznych i Fundacji Magazynu Pismo. Doradza Purpose Climate Lab. Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii komunikacyjnych, zarządzaniu ryzykiem komunikacyjnym w biznesie (McKinsey & Company) i administracji państwowej.

Agnieszka Liszka Dobrowolska

Fundacja Climate Strategies Poland

Doktor socjologii. Członkini Zarządu Fundacji Climate Strategies Poland. Współzałożycielka Fundacji Climate...

Marcin Kowalczyk

Position: Fundacja WWF Polska

Marcin Kowalczyk

Fundacja WWF Polska

Magdalena Golonka

Position: MGLegal

Magdalena Golonka

MGLegal

Mikołaj Skipietrow

Position: Cellnex Poland

Absolwent Wydziału Elektroniki oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z ponad 25-letnim doświadczeniem menadżerskim na rynku ICT.

Od sierpnia 2021 Dyrektor Handlowy w Cellnex Poland, gdzie odpowiada za sprzedaż całego portfolio Grupy Cellnex Telecom w Polsce.

Wcześniej współpracował z czołowymi dostawcami rozwiązań telekomunikacyjnych takimi jak Samsung Electronics, Alcatel, Alcatel-Lucent, Ericsson czy ZTE zarządzając sprzedażą do kluczowych klientów-operatorów w Polsce, w szczególności w obszarze sieci mobilnych (Centertel/Orange, Era/T-Mobile, Play, Polkomtel).

Przez ostatnie kilka lat jako wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu w grupie Systemics aktywnie wspierał wdrażanie obiektywnych standardów pomiarów jakości sieci telekomunikacyjnych na rynku europejskim, a także jako prezes NetQPro zarządzał rozwojem i sprzedażą polskiego oprogramowania do monitoringu i analizy sieci telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym.

Mikołaj Skipietrow

Cellnex Poland

Absolwent Wydziału Elektroniki oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z ponad...

Krzysztof Korus

Position: Kancelaria DLK

Dr Krzysztof Korus is an attorney with a doctorate in law, and an economist. He is an expert on payment services, new technologies law, and banking law. Every year since 2015, he has been listed as a recommended lawyer in Chambers Europe in the Banking & Finance category. He is a pioneer in advising on regulatory issues for the fintech sector in Poland. He co-authored the “Study Impact of the PSD” and “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” for the European Commission, and sat on the programming council for the monthly “Banking Law Monitor”. He is a member of the European Payments Consulting Association.He has written several dozen publications, legal analyses, and commentaries and spoken at numerous industry events in Poland, Europe, the US, and Asia. He is involved in legislative work at the Polish and EU level.

Krzysztof Korus

Kancelaria DLK

Dr Krzysztof Korus is an attorney with a doctorate in...

Bożena Leśniewska

Position: Orange

Od stycznia 2017 jest Wiceprezesem Zarządu ds. Rynku Biznesowego. Wcześniej była Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w DHL International Ltd. Od ponad 20 lat związana z sektorem telekomunikacyjnym. Od 1996 roku odpowiadała za rynek sprzedaży w firmie Polkomtel S.A. początkowo jako Dyrektor Sprzedaży, następnie Dyrektor Regionu, Dyrektor Departamentu Klientów Indywidualnych i Zastępca Dyrektora Departamentu Klientów Biznesowych. W 2006 roku dołączyła do zespołu Orange Polska w PTK Centertel jako Zastępca Dyrektora Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego, a następnie Dyrektor Pionu Sprzedaży do Klientów Biznesowych. Od 2008 roku była Dyrektorem Pionu Klientów Biznesowych, a potem Dyrektorem Sprzedaży jednocześnie w PTK Centertel i w Orange Polska

W listopadzie 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Sprzedaży Orange Polska, a dwa lata później została Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji.
Od stycznia 2017 roku jako Wiceprezes Zarządu Orange Polska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademii Mentoringu oraz Advanced Management Programme na INSEAD.

Pełni funkcję członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Fundacji Orange i Professional Women Network (PWN). Jest też Prezeską stowarzyszenia LiderShe. Aktywna mentorka w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Perspektywy, a także współautorka pierwszych w Europie studiów dla kobiet – Akademii Przywództwa Kobiet na Akademii Leona Koźmińskiego.

Bożena Leśniewska

Orange

Od stycznia 2017 jest Wiceprezesem Zarządu ds. Rynku Biznesowego. Wcześniej...

Radosław Sierpiński

Position: Agencja Badań Medycznych

dr hab. n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Lekarz i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, HTA i managemencie nauki. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w biotechnologii oraz szerokie kontakty z międzynarodowymi instytucjami naukowymi i instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, zarządzanie oraz komercjalizacja badań.

Wykształcenie:

Absolwent I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 roku doktoryzował się w Instytucie Kardiologii w Warszawie na podstawie pracy doktorskiej pt. „Jednoośrodkowe wyniki wieloośrodkowego Rejestru Burz Elektrycznych RECOVERY”. W 2019 roku uzyskał tytuł Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwent prestiżowego programu menedżerskiego Oxford Executive Leadership Programme organizowanego przez Saïd Business School i University of Oxford. Habilitował się w dyscyplinie nauk medycznych w maju 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kardiologii, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia m.in. w The Lancet, Circulation, European Journal of Heart Failure oraz doniesień konferencyjnych na krajowych i międzynarodowych kongresach medycznych. Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie : >620; h-index = 7. Prowadził zajęcia na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów MBA w ochronie zdrowia oraz jako pracownik naukowy Collegium Medicum UKSW.

Praca zawodowa:

Pracował w Klinice Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej, w charakterze lekarza oraz dyrektora medycznego. W latach 2018-2019 był doradcą Ministra Zdrowia Prof. Łukasza Szumowskiego.  Współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem dla Pacjentów z Zaburzeniami Rytmu Serca – Serce dla Arytmii.  W latach 2018-2020 Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentujący Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący Rady Społecznej SCCHS w Zabrzu oraz wiceprzewodniczący Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ. W latach 2019-2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki PZU Zdrowie.

Członek grupy eksperckiej Komisji Europejskiej w zakresie badań klinicznych.
Reprezentant Polski w grupie Mission Cancer przy Komisji Europejskiej.

Życie prywatne:

Żonaty, ojciec dwójki dzieci.

Radosław Sierpiński

Agencja Badań Medycznych

dr hab. n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań...

Markus Kalliola

Position: Sitra

Markus Kalliola works as a Project Director in Sitra’s Health data 2030 project and as a coordinator in the EU’s Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS) cooperation project. The Health data 2030 project creates solutions, draws up rules and builds a bridge for the cross-border use of health data in Europe.

What?

Markus has a Master’s degree in technology and has been engaged in digitisation projects in the private and public sectors. With his experience as an entrepreneur and an EU official, he understands both practice and the directives.

Earlier Markus worked in Sitra’s Fair data economy project IHAN project and was responsible for influencing the EU and Isaacus project enhancing the secondary use of well-being data in Finland and creating the operating model for the new data provider Findata.

What else?

Markus wants to make his mark both on the running path and in society. In his opinion the world is filled with good principles and beliefs but they do not materialise often enough. He forgets all this though when he plays with his two daughters. This reminds him of whose future Sitra works for.

Markus Kalliola

Sitra

Markus Kalliola works as a Project Director in Sitra’s Health...

Rafał Szmuc

Position: CliniNote

Współzałożyciel startupu CliniNote, przedsiębiorca i menadżer z wieloletnim doświadczeniem zarządczym w strukturach korporacji finansowych w AIG i Santander Consumer, spółek medycznych EMC Instytut Medyczny, PENTA Hospitals oraz spółek produkcyjnych GHP/Swiss Post. Doradca w zakresie transformacji i rozwoju biznesu, doświadczony mentor i coach. Współtwórca serwisu e-commerrce Vinni.pl Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

CliniNote startup co-founder, entrepreneur and manager with long experience in financial corporation AIG, Santander Consumer, hospital chain EMC Medical Institute / PENTA Hospitals, and mass-mailing enterprise GHP / Swiss Post. An advisor in the field of digital transformation and business development, executive coach and mentor. Co-founder of the e-commerce portal for wine passionates vinni.pl . He started his professional career as a researcher and lecturer at the Institute of Geography of the Jagiellonian University

Rafał Szmuc

CliniNote

Współzałożyciel startupu CliniNote, przedsiębiorca i menadżer z wieloletnim doświadczeniem zarządczym...

Justyna Duszyńska

Position: Sieć Badawcza Łukasiewicz

Prawnik, menedżer, ekspert rynku cyfrowego, pasjonatka transformacji cyfrowej na rzecz ułatwiania komunikacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Przez 10 lat sprawowała funkcje kierownicze w Ministerstwie Cyfryzacji. Blisko 7 lat pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Realizowała projekty dotyczące m.in. identyfikacji elektronicznej, interoperacyjności, e-usług publicznych, a także wdrażała zmiany prawne znoszące bariery w obszarze cyfryzacji. Aktualnie Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Transformacja Cyfrowa odpowiedzialna m.in. definiowanie agendy badawczej, identyfikację potrzeb w infrastrukturze badawczej w Łukasiewiczu, współpracę z ekspertami branżowymi i budowę konsorcjów projektowych.

Justyna Duszyńska

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Prawnik, menedżer, ekspert rynku cyfrowego, pasjonatka transformacji cyfrowej na rzecz...

Ireneusz Zyska

Position: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ireneusz Zyska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Adam Głogowski

Position: Narodowy Bank Polski

od 2002 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim – obecnie w Departamencie Systemu Płatniczego. Kieruje zespołem, który analizuje system finansowy pod kątem stabilności finansowej i innowacji finansowych, jak również bada zagadnienia cyfrowego pieniądza banku centralnego. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą: analizy ryzyka systemowego, polityki makroostrożnościowej, nowych usług na rynku finansowym i ewolucji modeli biznesowych instytucji finansowych. W przeszłości reprezentował NBP w pracach grup roboczych Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, a obecnie – w grupie roboczej OECD zajmującej się cyfryzacją usług finansowych i jej implikacjami dla polityki gospodarczej i regulacyjnej.

 

Adam Głogowski

Narodowy Bank Polski

od 2002 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim – obecnie...

Jacek Hutyra

Position: Orange Polska

doradca ds. strategii klimatycznej (climate officer) Orange Polska S.A. Odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii #OrangeGoesGreen, która łączy dążenie do szybkiej dekarbonizacji działalności Orange Polska z poszukiwaniem wartości dla klientów i wszystkich interesariuszy.

Wiceprzewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).

W latach 2015-2020 pracował w globalnej centrali Grupy Orange w Paryżu – najpierw w zespole zarządzającym działalnością Orange w Europie a następnie w Transformacji Grupy Orange jako dyrektor gabinetu Wiceprezesa Grupy Orange. Do 2015 roku Dyrektor Biura Zarządu Orange Polska.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiadacz Certificate in Global Management INSEAD.

Jacek Hutyra

Orange Polska

doradca ds. strategii klimatycznej (climate officer) Orange Polska S.A. Odpowiada...

Marek Dietl

Position: Giełda Papierów Wartościowych

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance.
W latach 1999-2008 Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca dyrektora inwestycyjnego.
Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.
Marek Dietl podejmował również działalność społeczną i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Marek Dietl

Giełda Papierów Wartościowych

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł...

Paweł Oksanowicz

Position: Izba Gospodarki Elektronicznej

dziennikarz. Ma ponad 25. letnie doświadczenie w mediach – w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych. Zajmuje się CSR, ESG, zrównoważonym rozwojem. Prowadzi spotkania biznesowe na żywo i online. Jest koordynatorem Grupy Odpowiedzialny e-Commerce w e-Izbie. Obecnie w Muzo.fm (Grupa POLSAT). Napisał i opublikował 16. książek, w tym co najmniej połowę z nich na podstawie wywiadów. Najnowsza z nich to „Technologiczne magnolie”.

Paweł Oksanowicz

Izba Gospodarki Elektronicznej

dziennikarz. Ma ponad 25. letnie doświadczenie w mediach – w...

Magdalena Burzyńska

Position: Ayming

Z Ayming (dawniej Alma Consulting Group) związana od ponad 17 lat. Najpierw jako Konsultant we Francji, a później Dyrektor Konsultingu w Polsce. Od 2011 roku nadaje strategiczny kierunek Ayming Polska. Zapewnia klientom profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu finansowania innowacji (ulga na badania i rozwój, IP Box, dotacje). Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania na Université Paris Dauphine, a także General Management Program w Harvard Business School w Bostonie.

Magdalena Burzyńska

Ayming

Z Ayming (dawniej Alma Consulting Group) związana od ponad 17...

Borys Skraba

Position: Strix

Ekspert i praktyk e-commerce, związany z branżą od blisko 15 lat. Jest prezesem zarządu Strix, integratora kompleksowych rozwiązań e-commerce, omnichannel i digital transformation na platformie Magento i Shopware. Wiedzę i doświadczenie zdobywał realizując jedne z najbardziej skomplikowanych projektów wdrożeniowych dla sektora B2C i B2B, m.in. Castorama Polska, Modivo, Szynaka Meble, Lynka, Inter Cars, Semilac, NESCAFÉ® Dolce Gusto®, TOUS, Lancerto, Super-Pharm. Wielokrotny prelegent na konferencjach branżowych, członek Izby Gospodarki Elektronicznej.

Borys Skraba

Strix

Ekspert i praktyk e-commerce, związany z branżą od blisko 15...

Jacek Kinecki

Position: Przelewy24

Prezes Zarządu PayPro, odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznego kierunku rozwoju spółki oraz kontynuowanie jej dynamicznego wzrostu. Z marką Przelewy24 związany jest od ponad 12 lat. W branży płatności zdobywał doświadczenie na zróżnicowanych stanowiskach menadżerskich – w tym od 2019 roku jako Chief Commercial Officer (CCO) oraz członek zarządu w P24Dotcard. Jego wieloletnie zaangażowanie w rozwój serwisu Przelewy24 przyczyniło się do sukcesu marki i zbudowaniu pozycji lidera na rynku operatorów płatności. W codziennej pracy wizję klienta zamienia w pełnowartościowy produkt.

Prelegent podczas licznych imprez branżowych oraz szkoleń, ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej. W trakcie swojej kariery współpracował z wieloma kluczowymi partnerami i nadzorował wdrożenia rozbudowanych projektów w zakresie dedykowanych rozwiązań płatniczych.

Jacek Kinecki

Przelewy24

Prezes Zarządu PayPro, odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznego kierunku rozwoju spółki...

Eliza Pogorzelska

Position: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Eliza Pogorzelska

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Damian Flisak

Position: Ringier Axel Springer Polska

Damian Flisak

Ringier Axel Springer Polska

Wojciech Hann

Position: Bank Ochrony Środowiska

Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA.Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. W latach 2016 – 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 r. był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako partner w Deloitte,  był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB  w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities.  Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

Wojciech Hann

Bank Ochrony Środowiska

Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA.Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej...

Jacek Łęgiewicz

Position: Samsung

Jacek Łęgiewicz

Samsung

Katarzyna Prusak-Górniak

Position: Stałe Przedstawicielstwo RP w UE

Katarzyna Prusak-Górniak

Stałe Przedstawicielstwo RP w UE

Mohamed Madkour

Position: Huawei

Mohamed Madkour

Huawei

Wiesław Łodzikowski

Position: PKN Orlen

Wiesław Łodzikowski

PKN Orlen

Luiza Piskorek

Position: Kancelaria Prawna Media

Luiza Piskorek

Kancelaria Prawna Media

Marcin Olender

Position: Google

Marcin Olender

Google

Mirosław Kalinowski

Position: Krajowy Instytut Mediów

Mirosław Kalinowski

Krajowy Instytut Mediów

Dariusz Działkowski

Position: Cyfrowy Polsat

Dariusz Działkowski

Cyfrowy Polsat

Maciej Bukowski

Position: WiseEuropa

Maciej Bukowski

WiseEuropa

Andrzej Soldaty

Position: Ekspert ds. Przemysłu 4.0

Andrzej Soldaty

Ekspert ds. Przemysłu 4.0

Prof. Andrzej Sokala

Position: Uniwerystet Mikołaja Kopernika

Prof. Andrzej Sokala

Uniwerystet Mikołaja Kopernika

Mariusz Busiło

Position: Kancelaria Prawna Bącal, Busiło

Mariusz Busiło

Kancelaria Prawna Bącal, Busiło

Tomasz Bukowski

Position: Kancelaria Prawna Media

Tomasz Bukowski

Kancelaria Prawna Media

Mateusz Borowiak

Position: Kancelaria Prawna Media

Mateusz Borowiak

Kancelaria Prawna Media

Maciej Jankowski

Position: Kancelaria Prawna Media

Maciej Jankowski

Kancelaria Prawna Media

Cezary Albrecht

Position: T-Mobile Polska

Od 1 stycznia 20202 roku prokurent Spółki i dyrektor dywizji ds. Prawnych, Audytu, Zarządzania Zgodnością i Ochrony Danych OsobowychT‑Mobile Polska S.A.

Cezary Albrecht posiada 20-letnie doświadczenie w dziedzinie europejskiego prawa telekomunikacyjnego. Jest związany z T‑Mobile Polska S.A. od 14 lat, gdzie odpowiadał za obszary strategii, public affairs oraz prawa i regulacji. Reprezentuje Spółkę w relacjach z innymi operatorami, regulatorami krajowymi (UKE, UOKiK, KRRIT) oraz Organami Unii Europejskiej. Jest członkiem Rady KIGEiT. Pełni funkcję prokurenta Spółki.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w centrali Deutsche Telekom, gdzie od roku 2001 do 2007 zajmował się regulacją sieci stacjonarnych wdrażając m.in. nowy model rozliczeń międzyoperatorskich. Reprezentował Deutsche Telekom w licznych postępowaniach przed Bundesnetzagentur. Z ramienia departamentu bezpieczeństwa Cezary prowadził negocjacje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz krajowymi władzami w zakresie ustalenia i wdrożenia reżimu retencji danych telekomunikacyjnych. Kierował również jednostką zajmującą się prewencją nadużyć.

Cezary jest absolwentem Katedry Prawa przy Uniwersytecie Friedrich-Wilhelm w Bonn.

Cezary Albrecht

T-Mobile Polska

Od 1 stycznia 20202 roku prokurent Spółki i dyrektor dywizji...

Wojciech Pytel

Position: Polkomtel

Wojciech Pytel

Polkomtel

Piotr Jaworski

Position: Orange Polska

Piotr Jaworski

Orange Polska

Jakub Woźny

Position: Kancelaria Prawna Media

Jakub Woźny

Kancelaria Prawna Media

Cecilia Bonefeld-Dahl

Position: DigitalEurope

Cecilia Bonefeld-Dahl

DigitalEurope

Rafał Gawin

Position: URE

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją karierę od początku związał z energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku, ostatnio – od 2014 roku – jako zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Urzędnik służby cywilnej (od 2007 r.).

Ma doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu oraz inwestycji i rozwoju.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej – był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych (Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013  r. był ekspertem narodowym w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w Lubljanie, gdzie jako członek zespołu ds. monitorowania rynków brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dot. oceny krajowych rynków energii, w pracach w obszarze Inicjatyw Regionalnych oraz nad zagadnieniami związanymi z nieplanowymi przepływami energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.

Wykładowca. Jako ekspert prawa energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do sieci, mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków energii elektrycznej, współautor komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 24 lipca 2019 roku.

W marcu 2021 roku został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów ACER (ACER Board of Regulators), która jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji.

 

Rafał Gawin

URE

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją...

Dariusz Dąbski

Position: Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości grupy telewizyjnej w Polsce, z 13,5-procentowym udziałem w rynku wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej oraz 6,4-procentowym udziałem w grupie komercyjnej. Karierę zawodową rozpoczynał w USA. Po powrocie do Polski piastował wysokie stanowiska w kluczowych spółkach branży informatycznej, telekomunikacyjnej, internetowej i paliwowej. Był m.in. Prezesem Optimus S.A., Fujitsu Siemens Computers, Netia Telecom, TDC Internet, AC&G, Entertainment Systems Poland. Przewodniczył także Radom Nadzorczym PKN Orlen, Optimus Lockheed Martin i Onet.pl. W 2005 roku związał się z Telewizją Puls i sukcesywnie budował stację, otwierając w 2012 kolejny, obok TV Puls, kanał PULS 2.  Dziś PULS 2, w ramach Puls Kids – codziennego pasma z najlepszymi animacjami, jest liderem wśród dzieci z wynikiem 30% w naziemnej telewizji cyfrowej i 12,7% udziału wśród widowni dziecięcej. Puls wybija się obecnie z trampoliny telewizyjnej w kolejne obszary związane z rodzinną rozrywką, inwestując w produkcję animacji i  gier video ze swoimi telewizyjnymi bohaterami, a kolejnym krokiem będą mini-parki rozrywki.

Dariusz Dąbski

Telewizja Puls

Prezes Telewizji Puls, trzeciej co do wielkości grupy telewizyjnej w...

Rafał Tomaszewski

Position: Fintek.pl

Redaktor naczelny Fintek.pl. Z serwisem związany od 2016 roku. Współtworzy największy polski portal o branży FinTech. Zajmuje się szeroko rozumianym sektorem finansów i technologii – startupy, bankowość, innowacje w płatnościach, nowinki technologiczne, zmiany w prawie i wiele innych. Prowadzi podcasty oraz uczestniczy w konferencjach branżowych.Wcześniej związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na UKSW w Warszawie. Prywatnie pasjonat sportu, polityki oraz historii.

Rafał Tomaszewski

Fintek.pl

Redaktor naczelny Fintek.pl. Z serwisem związany od 2016 roku. Współtworzy największy...

Prof. Paweł Wojciechowski

Position: Whiteshield Partners

Prof. Paweł Wojciechowski, is an economist with academic, business and government  experiences. In the years 2006-2020 he held  positions as Minister of Finance, Deputy Foreign Minister, CEO of Polish Foreign Investment Agency, Ambassador to the OECD, and Chief Economist at Social Insurance Institution.

In the years 1999-2005 he was a CEO of PTE Allianz Polska and earlier he was a CEO of two other financial market companies and a Director of the Polish Development Bank.

At various times of his career he was able to lecture at American and Polish universities, including Harvard Kennedy School, John Carroll University and Leon Kozminski Academy.

He graduated with economic degree from John Carrolll Unversity, finished his doctoral studies at Case Western Reserve University and receive a Ph. D. from Systems Research Institute at the Polish Academy of Science.

He currently divides his time among various activities. For several years he has been a director at the London-based consulting company Whiteshield Partners, the European coordinator of the Rhine-Alpes (EU) transport corridor and a professor at the University of Poland in Warsaw. Last year, he joined Polska 2050 movement as Chief Economic Advisor to Szymon Hołownia.


Prof. Paweł Wojciechowski jest ekonomistą z doświadczeniem akademickim, biznesowym i rządowym. W latach 2006-2020 pełnił funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, ambasadora przy OECD oraz głównego ekonomisty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W latach 1999-2005 był prezesem PTE Allianz Polska, wcześniej był prezesem dwóch innych spółek rynku finansowego oraz dyrektorem Polskiego Banku Rozwoju.

W różnych okresach swojej kariery miał możliwość wykładania na amerykańskich i polskich uczelniach, m.in. Harvard Kennedy School, John Carroll University i Leon Koźmiński Academy.  Ukończył ekonomię na John Carroll University, studia doktoranckie na Case Western Reserve University oraz doktorat w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Obecnie dzieli swój czas pomiędzy różne aktywności. Od kilku lat jest dyrektorem w londyńskiej firmie doradczej Whiteshield Partners, koordynatorem europejskim  korytarza transportowego Ren-Alpy (UE) oraz profesorem uczelni we Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W ubiegłym roku, dołączył do ruchu Polska 2050 jako główny doradca ekonomiczny Szymona Hołowni.

Prof. Paweł Wojciechowski

Whiteshield Partners

Prof. Paweł Wojciechowski, is an economist with academic, business and...

Jacek Wiśniewski

Position: NEXERA

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora telekomunikacji i nowoczesnych technologii.

Od momentu powstania spółki w 2017 roku, jako Prezes Zarządu, jest w NEXERZE motorem napędowym unikalnego na polską skalę projektu – wyłącznie hurtowego operatora światłowodowej sieci dostępowej. Pod jego kierownictwem NEXERA została szybko doceniona i zauważona w branży w Polsce i na świecie – otrzymała nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud, tytuł Innowatora Roku w konkursie Złotych Anten 2019 oraz wygrała w 2020 r. w międzynarodowym konkursie Global Carrier Awards w kategorii najlepsze wdrożenie OSS/BSS, dołączając tym samym do grona najbardziej uznanych firm telekomunikacyjnych na świecie.

Wcześniej przez 8 lat związany był z Netią, gdzie jako dyrektor CTO odpowiadał za wdrażanie nowych technologii na sieci i w systemach IT, utrzymanie usług i sieci oraz integrację ponad 40 zakupionych spółek. W latach 2002-2008, jako Członek Zarządu oraz CTO, tworzył i rozwijał operatora telekomunikacyjnego Tele2, które rozpoczęło swoimi działaniami rewolucję na rynku usług telefonicznych w Polsce.

Ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej oraz studia podyplomowe na SGH. To połączenie dało mu narzędzia potrzebne do zarządzania innowacyjnymi organizacjami.

Zwolennik rozwiązań outsourcingowych i organizacji zwinnych. Pragmatycznie podchodzi do rozwiązywania problemów, obserwując rynek w poszukiwaniu najbardziej optymalnych narzędzi, a jeśli takich nie znajduje, sam zabiera się za ich stworzenie. Skłonny do podejmowania odważnych decyzji, od 20 lat trafnie przewiduje kierunek, w którym rozwija się rynek multimediów i telekomunikacji.

Jacek Wiśniewski

NEXERA

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami z sektora...

Nikodem Bończa Tomaszewski

Position: Exatel

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów.

Jego działalność menadżerska w sferze IT ukierunkowana jest na zapewnienie suwerenności państwa w sferze cyfrowej oraz budowę dobra wspólnego za pomocą narzędzi informatycznych.

Sformułował ideę „państwa usługowego”. Pod jego kierunkiem uruchomiono szereg rozwiązań służących bezpośrednio obywatelom – m.in. portale internetowe udostępniające kilkanaście milionów zdigitalizowanych dokumentów i fotografii archiwalnych, platformę e-usług obywatel.gov.pl, a także e-usługi historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl.

Polska branża menadżerów IT wyróżniła go niedawno prestiżowym tytułem „Chief Information Officer Roku 2015”.

 

Nikodem Bończa Tomaszewski

Exatel

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był...

Marcin Klepacki

Position: TVP

Marcin Klepacki ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkołę Główną Handlową oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Karierę zawodową rozpoczynał w koncernie Pepsico w 1999 r. i jak sam mówi, budował aplikacje mobilne na komputery naręczne, zanim stało się to modne. Od 2004 roku związany z branżą telekomunikacyjną oraz TMT. Wprowadził na rynek pierwszy interaktywny system nawigacji satelitarnej oraz dostarczał mapy Polski do usługi Google Maps. Pracował między innymi w PTK Centertel i Orange Polska, Erze i T-Mobile Polska, SAS Institute i Netii, gdzie odpowiadał za projekt wykorzystania danych ze ścieżki zwrotnej dekoderów telewizyjnych do prowadzenia badań oglądalności telewizji.
W 2017 r. rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej, na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Strategii i Projektów. Następnie zidentyfikował potrzebę wzmocnienia obszaru dystrybucji w TVP i od września 2019 r. rozwija Biuro Dystrybucji. Jako Dyrektor Biura Dystrybucji odpowiada za dostarczanie oferty programów i usług Telewizji Polskiej na rynku krajowym i zagranicznym oraz rozwój rozwiązań z obszaru online.
Członek Zarządu Sekcji Nadawców Telewizji Naziemnej przy KIGEiT, inicjator powstania oraz Członek Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Prywatnych Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych MOC TV.

 

Marcin Klepacki

TVP

Marcin Klepacki ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkołę Główną Handlową...

Bogusław Kisielewski

Position: KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA i Stopklatka SA. Wcześniej zasiadał w zarządach spółek Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. i BMJ Management Sp. z o.o. W przeszłości pełnił również funkcje Dyrektora Finansowego i był maklerem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.


Manager with many years of experience in the media industry, President of the Management Board of Kino Polska TV SA and Stopklatka SA. Previously in the management boards of Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., Dores Sp. z o.o., Modena Projekt Sp. z o.o., ZPO Modena S.A. and BMJ Management Sp. z o.o. In the past, he also held the positions of Financial Director and was a stockbroker. A graduate of the Cracow University of Economics, Faculty of Economics. He completed numerous courses and trainings in management, finance, managerial and financial accounting, capital markets, ERP and MRP computer systems.

 

 

Bogusław Kisielewski

KINO POLSKA TV

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej, Prezes Zarządu Kino...

Wojciech Dziomdziora

Position: NEXERA

Jako General Counsel w Grupie NEXERA wdraża innowacyjny na polskim rynku model obsługi prawnej telekomunikacyjnego operatora hurtowego. Doświadczenia menadżerskie i prawnicze zdobywał m.in. jako Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W latach 2006-2007 był członkiem KRRiT. Wcześniej pracował w TVN, MKiDN, gdzie był dyrektorem Departamentu Prawnego oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po odejściu z KRRiT był wspólnikiem w kancelarii prawnej Cottyn oraz pracował w Orange Polska, gdzie sprawował wysokie funkcje menadżerskie.

Jest specjalistą prawa telekomunikacyjnego, prawa mediów, nowych technologii i rynków regulowanych (Telekomunikacyjny, pocztowy, kolejowy). Doradzał wiodącym na polskim rynku koncernom z sektora telewizyjnym i prasowym oraz firmom telekomunikacyjnym.

Angażuje się w prace organizacji samorządu gospodarczego (PIIT, KIGEiT, PIKE) oraz działalność społeczną w obszarze mediów i kultury (jest członkiem zarządu Fundacji Sztuka-Media-Film – pierwszego polskiego think-tanku medialnego).

Wojciech Dziomdziora

NEXERA

Jako General Counsel w Grupie NEXERA wdraża innowacyjny na polskim...

Paweł Pisarczyk

Position: Phoenix Systems

Paweł Pisarczyk

Phoenix Systems

Andrzej Abramczuk

Position: Netia

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe, prowadzone przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości wraz z City University Business School of London oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wspierał największe na polskim rynku transakcje w branży mediów i telekomunikacji. W latach 2009-2017 związany z kancelarią Chajec, Don-Siemion & Żyto. Wcześniej (2006-2009 r.) pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w spółce P4 (operator sieci Play), a w latach 2001-2006 – Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Członka Zarządu GTS Poland i Cel Polska. Od 2011 do 2015 zasiadał w organach nadzorczych spółek CenterNet i Midas.
Jest aktywnym uczestnikiem różnych inicjatyw branży telekomunikacyjnej oraz członkiem kilku organizacji, m.in. zasiada w radach PIIT i KIGEiT.


Andrzej Abramczuk, Chairman of Management Board, CEO at Netia S.A.
A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and post-graduate studies conducted by the University of Insurance and Banking jointly with the City University Business School of London and PhD studies at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences.
He was involved in the largest transactions in the media and telecommunications industry that took place on the Polish market since the early 2000s. From 2009 to 2017 associated with the Chajec, Don-Siemion & Żyto law firm. Earlier (2006-2009) the Legal Director of P4 company (operator of the Play network) and from 2001 to 2006 the Director of the Legal Department and a member of the Board of GTS Poland and Cel Polska. From 2011 to 2015 he sat on the supervisory bodies of CenterNet and Midas.
He is also an active participant in the life of telecommunication sector and a member of Council several organizations e.g. PIIT and KIGEiT.

Andrzej Abramczuk

Netia

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe,...

Rafał Duczek

Position: Kancelaria Prawna GWW

Rafał Duczek

Kancelaria Prawna GWW

Łukasz Dec

Position: TELKO.in

Łukasz Dec

TELKO.in

Dorota Żurkowska-Bytner

Position: TVN Grupa Discovery

Członek Zarządu TVN Grupa Discovery i Dyrektor Eurosportu w Polsce. Jest odpowiedzialna za krajową i międzynarodową dystrybucję portfolio kanałów i produktów oraz rozwój współpracy z partnerami w Polsce i za granicą.

Przed dołączeniem do zespołu zarządzającego TVN Grupa Discovery zajmowała stanowisko dyrektora zarządzającego Discovery w Polsce. Odpowiadała za dynamiczny rozwój Discovery na polskim rynku w oparciu o innowacyjne produkty, strategiczne partnerstwa oraz siłę brandów i programów obecnych w portfolio Discovery.

Z Grupą Discovery związana jest od 2000 roku, kiedy to razem z Katarzyną Kieli zakładała pierwsze biuro nadawcy w Polsce. W poprzednich latach zajmowała kluczowe stanowiska w międzynarodowych strukturach Discovery. Jako wiceprezes ds. rozwoju sprzedaży reklam, odpowiedzialna była za strategię reklamową Discovery na wszystkich rynkach ówczesnego regionu CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka). Odpowiadała za całościowe zarządzanie, rozwój i wdrażanie strategii sprzedaży czasu reklamowego, skupiając się przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, Afryce Południowej, Rosji, Turcji, Niemczech, Rumunii i Polsce.

Przed dołączeniem do Discovery pracowała w zespołach Wizja TV, UPC (dawniej PTK) i The Communication Bridge. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Prywatną Szkołę Handlową i IESE Business School.


Board Member of TVN Discovery Group and Head of Eurosport in Poland. Responsible for domestic and international distribution of the group’s channel and product portfolio, as well as for cooperation with partners in Poland and abroad.

Prior to joining TVN Discovery Group management team Dorota held the position of Country Manager of Discovery in Poland. Her responsibilities included the dynamic development of Discovery on the Polish market based on innovative products, strategic partnerships and the strength of brands and programs present in the Discovery portfolio.

Dorota joined Discovery in 2000. Together with Kasia Kieli they founded the first office of the broadcaster in Poland. In previous years, she held key positions in international Discovery structures. As vice president of ad sales development, she was in charge of Discovery advertising strategy in all markets of the then CEEMEA region (Central and Eastern Europe, the Middle East and Africa). She was responsible for the overall management, development and implementation of ad sales strategy, focusing primarily on the Middle East, South Africa, Russia, Turkey, Germany, Romania and Poland.

Previously, she served at Wizja TV, UPC (formerly known as PTK) and The Communication Bridge. She graduated from the University of Warsaw and the Private School of Commerce as well as IESE Business School.

 

Dorota Żurkowska-Bytner

TVN Grupa Discovery

Członek Zarządu TVN Grupa Discovery i Dyrektor Eurosportu w Polsce....

Marta Wojciechowska

Position: Fiberhost

Marta Wojciechowska jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp. z o.o. odpowiada w całej Grupie za kwestie prawne, regulacyjne, cyberbezpieczeństwo, dane osobowe, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem, human capital, administrację oraz zakupy. Nadzoruje też implementację działań diversity & inclusion oraz strategii zrównoważonego rozwoju. Jest radcą prawnym skutecznie przekładającym kompleksowe potrzeby biznesowe na rzeczywistość regulacyjną w środowisku międzynarodowym. Rozumie dynamikę biznesu, potrafiąc znaleźć właściwą równowagę między szerokim spojrzeniem na inwestycje a zarządzaniem taktycznym.

Posiada bogate doświadczenie w projektach regulacyjnych i z zakresu compliance, doradza w zakresie implementacji wymogów regulacyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Uczestniczyła także w międzynarodowych transakcjach M&A, nadzorując i odpowiadając za przebieg procesu w obszarze analiz prawnych, strukturyzowania transakcji i dokumentacji.

Marta Wojciechowska z INEA związana jest od 2010 r. Wcześniej pracowała w kancelariach stowarzyszonych w międzynarodowych sieciach. Jest absolwentką europeistyki oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Marta Wojciechowska

Fiberhost

Marta Wojciechowska jako członek zarządu INEA S.A. oraz Fiber#1 Sp....

Martin Pioch

Position: ZVEI

Martin Pioch is Senior Manager European Affairs in the ZVEI European Office in Brussels, driving forward digital, industrial, and trade policy. ZVEI represents the interests of the German electrical and electronic industry. Martin Pioch is vice-chair of Digitaleurope’s digital manufacturing working group, as well as vice-chair of Digitaleurope’s WTO & trade agreements working group. He is also member of the European Commission’s Trade Contact Group.

Before joining ZVEI Martin Pioch completed his PhD in global economics with an EU funded Marie Skłodowska-Curie scholarship at St. Petersburg State University, with secondments at Oxford University and at the WTO. He also holds a M.A. in political science from Hamburg University.

Martin Pioch

ZVEI

Martin Pioch is Senior Manager European Affairs in the ZVEI...

Martin Mellor

Position: Ericsson

Martin Mellor is a telecommunications professional with 25 years’ ICT experience. Martin Mellor has been an active promoter and influencer of the 5G technology in Poland. Collaborating with the Ericsson R&D Centres in Poland together with industry, academia and start-ups to develop innovative solutions for real industry issues. Martin Mellor is also a strong support of diversity in ICT and has been a mentor in the IT for SHE 2017.

Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży ICT. W Ericsson pracuje od 2006 roku. Martin Mellor jest aktywnym promotorem technologii 5G w Polsce. Współpracuje z centrami R&D Ericsson w Polsce, przemysłem, środowiskami akademickimi i startupami w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Mentor w nagrodzonym przez Komisję Europejską programie IT for SHE. Martin Mellor ukończył Fizykę Teoretyczną i Stosowaną na Uniwersytecie w Nottingham.

Martin Mellor

Ericsson

Martin Mellor is a telecommunications professional with 25 years’ ICT...

Maciej Witucki

Position: Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan.
Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work Service, członek rady nadzorczej AXA Polska.
Były prezes zarządu Orange Polska, Work Service i Lukas Banku (grupa Crédit Agricole).

Maciej Witucki

Lewiatan

Prezydent Konfederacji Lewiatan. Przewodniczący rad nadzorczych Orange Polska i Work...

Jarosław Tworóg

Position: KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
Popularyzuje wiedzę na temat możliwości podnoszenia produktywności poprzez zintegrowane podejście do cyfryzacji przedsiębiorstw i organizacji. Przedstawia przemysł 4.0 jako jeden z przejawów powstawania nowej organizacji życia społeczno-gospodarczego – społeczeństwa wiedzy. Uważa, że warunkiem stworzenia w Polsce warunków do rozwoju Internetu rzeczy jest dopuszczenie na rynek jak najszerszej palety usług inteligentnych, co przyspieszy wejście w obszar opłacalności sieci szerokopasmowych następnej generacji (5G, NGA).
Jest autorem koncepcji budowy polskiej specjalizacji przemysłowej przemysłu ICT opartej na produkcji dla inteligentnych sieci energetycznych oraz dla rynku mikroinstalacji energetycznych. Postuluje skierowanie istotnych środków na rozwój magazynów energii jako niezbędnego elementu systemów energetycznych i motoryzacji, opartych na technologiach cyfrowych. Jest jednym z inicjatorów powołania platformy technologicznej I-USER, a następnie głównym autorem koncepcji programu sektorowego I-USER, wspierający rozwój urządzeń dla energetyki obywatelskiej i inteligentnych sieci domowych. Jest głównym autorem Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu KIGEiT. Opisał wizję innowacyjnej cyfryzacji, której motorem napędowym będzie powszechne wdrażanie technologii sztucznej inteligencji. Postrzega je jako grupę technologii i nazywa technologiami myślenia. Był współautorem raportu na temat wpływu dostępności sieci szerokopasmowych na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
W ramach Zespołu Transformacji Przemysłowej pracującego przy Ministrze Rozwoju zaproponował zestaw zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności sektora MŚP.
Był członkiem Rady Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Rady Informatyzacji trzech kadencji przy ministrze właściwym dla cyfryzacji.

Jarosław Tworóg

KIGEiT

Jarosław Tworóg jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Popularyzuje wiedzę...

Krzysztof Silicki

Position: NASK

Dyrektora NASK,
Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Swoją karierę zawodową w NASKu rozpoczął w 1992r. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowacyjnych projektów bezpieczeństwa. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. W MC kierował procesem tworzenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach i inicjatywach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji.

Krzysztof Silicki

NASK

Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji Ukończył studia na...

Patrycja Sass-Staniszewska

Position: e-IZBA

Patrycja Sass-Staniszewska – Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby) , której misją jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne, reprezentację wspólnych interesów na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Członek Board of Directors Ecommerce Europe, w której e-Izba jest zrzeszona. Członek Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, która powstała wiosną 2007 roku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Z e-Izbą związana od początku jej działania. Odpowiedzialna za rozwój strategiczny Izby w zakresie e-commerce, cyfryzacji finansów, polskiej medycyny. Z branżą interaktywną związana od 16 lat. Wcześniej pracowała w IAB Polska, gdzie tworzyła organizację marketingu online od podstaw oraz w Eniro Polska (Panorama Firm), pełniąc funkcję rzecznika prasowego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie szczęśliwa żona i mama cudownej Leny.

Patrycja Sass-Staniszewska

e-IZBA

Patrycja Sass-Staniszewska – Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izby) ,...

Artur Pruszko

Position: Forum e-Zdrowia

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji.

Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych, a następnie w funduszu private equity oraz prowadzącą aktywność doradczą.
Prowadzi również projekty w dotyczące poprawy efektywności w ochronie zdrowia, w tym w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (eHealth).

Artur Pruszko

Forum e-Zdrowia

Artur Pruszko jest doktorem nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA,...

prof. Michał Polasik

Position: UMK

Michał Polasik is an Associate Professor at the Faculty of Economic Sciences and Management at the Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland and director of the Centre for Digital Economy and Finance NCU. He is the author of over ninety academic publications on retail payments and digital finance, that are widely cited. In addition, he has presented the results of his research during the most prestigious international conferences on the payment system, organised by the European Central Bank, the Bank of Canada and the Bank of Finland, the Deutsche Bundesbank, the Narodowy Bank Polski.

He has been a head of several large research projects, e.g., pan-European study ‘PayTech Impact.EU’ (http://paytech.umk.pl) financed by National Science Centre Poland, and many of other research & development projects in the field of payment innovations, payment system, e-commerce, and cryptocurrencies. Within his studies, he cooperated with the European Banking Federation, the European Payment Institutions Federation, the Polish Bank Association, the National Bank of Poland, KIR, equensWorldline SE and other financial institutions and other market stakeholders. He is implementing the PSD2 evaluation project for the European Commission – DG FISMA under the ‘Study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2)’, together with the VVA Group, the Center for European Policy Studies, and the NCU.

He is the co-founder and CEO of the spin-off Technology For Mobile Ltd., which aims to commercialise the scientific findings and development work of the NCU in the area of mobile financial innovations.

prof. Michał Polasik

UMK

Michał Polasik is an Associate Professor at the Faculty of...

Krzysztof Pietraszkiewicz

Position: ZBP

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość“ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellogg School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem.

W okresie od 1985 do 1991 był zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów, kolejno jako doradca Wiceprezesa Rady Ministrów ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych, dyrektor Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. Podczas obrad „Okrągłego Stołu” pełnił funkcję sekretarza Stolika Związkowego, następnie dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu Rady Ministrów.

Od 1991 roku związany ze Związkiem Banków Polskich, w którym od 2003 pozostaje prezesem ZBP.
Jest autorem szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Współtworzył oraz był członkiem władz nadzorczych lub programowych, zakładanych przy udziale Związku Banków Polskich, takich instytucji jak Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank” S.A., Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego, Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Współtworzył m.in. przedstawicielstwo środowiska finansowego w Brukseli (2015), Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (2016). Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości.

W latach 1998–2006 był przedstawicielem ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego. Również od 2003 do 2016 roku był członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którym był wcześniej w latach 1998–2000, Wiceprzewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP. Od 1997 do 2014 roku piastował stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A., obecnie jest Sekretarzem Rady. W latach 2002–2003 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz S.A (od lipca 2014 r. do listopada 2018 r.).

Krzysztof Pietraszkiewicz jest orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania tego sektora z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz innowacyjności i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest jednym z kreatorów systemu poręczeń i gwarancji kredytowych oraz współtwórcą Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy ZBP.

Wspólną inicjatywą Krzysztofa Pietraszkiewicza i środowiska bankowego jest Klub Polska 2025+ będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów, w którym od 2004 roku przewodniczył ponad stu debatom ekspercko-naukowym.

Jest też autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie a także organizatorem, współorganizatorem lub panelistą kilkuset kongresów, konferencji, debat i paneli problemowych z udziałem przedstawicieli: świata nauki, parlamentarzystów, rządu, centralnych urzędów, banków.

Krzysztof Pietraszkiewicz jest członkiem Rady Fundacji i Kapituły Godła „Teraz Polska”, był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I kadencja). Od utworzenia jest przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów Warszawskiego Instytutu Bankowości. Od 2008 był członkiem, a następnie przewodniczącym Konwentu Politechniki Warszawskiej, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 2018 został wybrany Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego.

Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną, uczestnicząc we władzach organizacji pożytku publicznego, m.in.: od 1991 r. członek, a od 2010 r. przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Promyk Słońca, działającej na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, członek Rady Programowej Fundacji Pro Progressio i Rady Fundacji Porozumienie Bez Barier , przez wiele lat był członkiem Społecznej Rady Warszawskiego Szpitala Dziecięcego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997)[2], Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996), Odznaką Honorową Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)[3], a także Złotym Medalem Akademii Umiejętności.

Jest także laureatem w plebiscycie na 10 najbardziej zasłużonych bankowców 10-lecia w 2000 organizowanego przez Miesięcznik BANK. W 2006 Towarzystwo Hipolita Cegielskiego przyznało mu tytuł „Lidera Pracy Organicznej”, a w 2011 Fundacja Wokulskiego wyróżniła tytułem „Pozytywista roku” w kategorii Gospodarka. Jest także laureatem tytułu Mistrza Mowy Polskiej 2012.[4] Uhonorowany również m.in. medalem Fundacji Rektorów. W czasach studiów wyróżniony tytułem Primus Inter Pares oraz Medalem im. M. Kopernika za wyniki w nauce i pracy społecznej .W 2018 roku wyróżniony został Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

29 listopada 2017 uzyskał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof Pietraszkiewicz

ZBP

Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego...

FORUM ON-LINE

13. Forum Gospodarcze TIME odbędzie się on-line. Przez cztery dni będziemy świadkami ciekawych wystąpień i dyskusji na temat przyszłości sektora ICT. W wirtualnej rzeczywistości przy użyciu innowacyjnego, nieinwazyjnego oprogramowania każdy z Państwa będzie miał możliwość:

  • zorganizować swoje wirtualne stoisko,
  • umówić i spotkać się z klientami,
  • zorganizować swój panel dyskusyjny,
  • przedstawić prezentację, webinar,
  • wyeksponować i umocnić markę swojej firmy.

LOBBY
To pierwsza strona, którą widzi uczestnik, umożliwia mu poruszanie się po platformie.

WYSTAWA
Każdy uczestnik Forum będzie miał możliwość odwiedzić stoiska wystawców za pomocą prostej do nawigacji mapy. Po najechaniu na dane stoisko uczestnik zobaczy logo wystawcy a po kliknięciu będzie mógł się przenieść na wybrane stoisko aby wziąć udział w spotkaniu lub prezentacji itp. Partner w zależności od swoich potrzeb będzie mógł zaprojektować dowolne stoisko.

STOISKA
Loga Partnerów Forum będą promowane tak ja na prawdziwej konferencji w foyer konferencji, w trakcie paneli dyskusyjnych oraz prezentacji.

Newsroom

Pobierz Raport

BIURO ORGANIZATORA

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warsaw
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl

AKREDYTACJE

Monika Kusowska
phone: +48 22 840 6522,

+48 22 851 0309
e-mail: akredytacje@14.fgtime.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Krzysztof Węglarz
phone: +48 504 278 770
e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl